Техничка грешка при куцању- Да ли може бити разлог за одбијање понуде као неприхватљиве?

Техничка грешка при куцању- Да ли може бити разлог за одбијање понуде као неприхватљиве?

Закон о јавним набавкама је јасно прописао чланом 142.ЗЈН  које су обавезе наручиоца  када приликом прегледа и вредновања понуда…
Да ли наручилац има право да захтева од понуђача у критеријумима да имају уведене стандарде минимум годину дана пре објављивања позива за подношење понуде?

Да ли наручилац има право да захтева од понуђача у критеријумима да имају уведене стандарде минимум годину дана пре објављивања позива за подношење понуде?

У пракси се често сусрећемо са специфичним условима, које наручилац захтева од привредних субјеката који подносе понуду. Тако је…
Пројектно техничка документација- jавно или не?

Пројектно техничка документација- jавно или не?

Приликом уређења и објављивања конкурсне документације, наручиоци често као њен саставни део прописују и пројектно техничку документацију. У зависности…
Да ли достављање доказа након истека рока од 5 радних дана може да има за резултат прихватљиву понуду?

Да ли достављање доказа након истека рока од 5 радних дана може да има за резултат прихватљиву понуду?

Добро је позната чињеница да су пре доношења одлуке у поступку јавне набавке чија је процењена вредност већа од…