Да ли је прихватљива понуда са банкарском гаранцијом изнад 3% од вредности понуде без ПДВ-а?

Да ли је прихватљива понуда са банкарском гаранцијом изнад 3% од вредности понуде без ПДВ-а?

Активности које наручилац предузима након истка рока за подношење понуда јесте отварање понуда, затим врши преглед и стручну оцену…
Да ли је за доказивање стечаја и неликвидности довољна само потврда АПР-а?

Да ли је за доказивање стечаја и неликвидности довољна само потврда АПР-а?

У последње време често постављено питање у вези достављања доказа и доказивања критеријума за квалитативни избор привредног субјекта имали…
Да ли је могуће донети одлуку без претходног позивања понуђача/кандидата да појасне непотпуне или нејасне податке или документацију?

Да ли је могуће донети одлуку без претходног позивања понуђача/кандидата да појасне непотпуне или нејасне податке или документацију?

Неретко долазимо у ситуацију да поступке учесника у јавним набавкама анализирамо на основу решења Републичке комисије за заштиту права…
Да ли наручиоци могу захтевати достављање обавезујућих писама банке уз понуду?

Да ли наручиоци могу захтевати достављање обавезујућих писама банке уз понуду?

Приликом сачињавања конкурсне документације, наручиоци воде рачуна о томе да пропишу све услове који су неопходи за спровођење поступка…
Важност тачног попуњавања Изјаве о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта у делу облика учествовања

Важност тачног попуњавања Изјаве о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта у делу облика учествовања

Понуђачи који имају активно учешће у поступцима јавних набавки су успешно савладали све кораке на Порталу јавних набавки приликом…