Применом новог Закона о јавним набавкама јасно је прецизиран начин на који се обавља комуникација између наручиоца и понуђача у поступцима јавних набавки. Портал јавних набавки је креиран како би омогућио учесницима у поступцима јавних набавки да на бржи и ефикаснији начин обављају комуникацију и размењују неопходну документацију као и огласе у оквиру исте. Општим одредбама ЗЈН које се односе на комуникацију у поступку јавне набавке чланом 44. Јасно је прецизирано да се комуникација између наручиоца и понуђача обавља путем Портала јавних набавки, односно путем поште, курирске службе и електронским путем- слањем електронске поште, у складу са одредбама овог закона.

У конкретном случају желимо да скренемо пажњу понуђачима, да наручиоци у поступцима јавних набавки немају правног основа да од понуђача захтевају било какве врсте доказа о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта електронским средствима а да иста нису испраћена путем Портала јавних набавки у складу са чланом 45. Ставом 1.тачка 7. ЗЈН као и упутством за коришћење Портала јавних набавки из члана 184.ЗЈН. Сходно наведеном наручилац је дужан да омогући транспарентност предметног поступка јавне набавке у конкретном делу и такав став има и Републичка комисија.

Било какво обраћање наручиоца или понуђача у поступку јавних набавки који није у складу са ЗЈН није прихватљиво, наиме, овакав начин поступања наручиоца где захтева достављање доказа за испуњеност критеријума за квалитативни избор привредног субјекта у коме свој захтев није упутио преко Портала јавних набавки није прихватљиво ни од стране Републичке комисије.

Наведену ситуацију потврђује и решење Републичке комисије бр. 4-00-476/2021 од 06.08.2021.године које можете прочитати кликом на линк.