Пословно удружење “Понуђачи Србије” одржало је радионицу “Изградња добре праксе у поступцима јавних набавки”, 08.04.2016. године у Београду. Циљ едукације био је да се учесници кроз практичне примере упознају са последицама које је Закон о изменама и допунама Закона о јавним набавкама проузроковао у пракси. Предавачи на радионици били су стручни консултанти из фирме “Тендери” д.о.о. из Крагујевца, а анализиране су следеће теме:

1.ТЕМА: Ефикасна употреба Портала јавних набавки (практична примена Портала јавних набавки- како пронаћи јавни позив и конкурсну документацију из области радова,добара и услуга, како пратити конкретан поступак кроз измене и допуне, како пратити објаве – Одлуке о доделу уговора/обуставе поступка, Обавештења о поднетом захтеву, како пронаћи конкретан план јавних набавки одређеног наручиоца и да ли је на тај начин могуће сазнати процењену вредност јавне набавке)

Предавач: Слађана Ратинац – дипл.економиста, сертификовани службеник за јавне набавке

2.ТЕМА: Ставови Републичке комисије кроз праксу донетих Решења (основаност – неоснованост поднетих Захтева за заштиту права у досадашњој примени Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама, шта се може сматрати битним недостатком понуде, да ли понуђачи имају активну легитимацију за подношење захтева за заштиту права и оспоравање прворангираног понуђача уколико су трећепласирани и друге занимљиве ситуације у пракси)

Предавач:Јасмина Марковић – дипл.правник, сертификовани службеник за јавне набавке

3.ТЕМА: Конкурсна документација у поступку јавне набавке која обезбеђује примену начела обезбеђења конкуренцији и једнакости понуђача (који су то у пракси прихватљиви, а који неприхватљиви додатни услови и критеријуми које наручиоци најчешће прописују конкурсном документацијом у поступцима јавних набавки)

Предавач:Станица Радовић – дипл.правник, сертификовани службеник за јавне набавке

Анализом анкета задовољства које су наши учесници попуњавали утврдили смо да су понуђачи задовољни организацијом семинара, темама и нашим предавачима. Удружење ће наставити добру праксу организовања едукација за понуђаче широм Србије иновативним примерима из праксе, у циљу изградње што боље праксе у поступцима јавних набавки.