Удружење „Понуђачи Србије” обратило се Канцеларији за јавне набавке молбом за објављивање званичног мишљења у вези са основом за искључење који се односи на члан 111. ЗЈН став 1. тачка 3) односно у вези са начином доказивања поменутог основа јер исти ствара недоумицу код наручилаца и понуђача. Наиме, једни наручиоци сматрају да је довољан доказ o непостојању повреде обавезa у области заштите животне средине, социјалног и радног права достављање Изјаве о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, док други наручиоци сматрају да је неопходно достављати и додaтне доказе у виду потврдe Прекршајних судова.
С тим у вези, Кaнцеларија за јавне набавке је објавила следеће мишљење:
„Изјавом о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, која се доставља уз понуду, сваки понуђач, између осталог, потврђује и непостојање свих дефинисаних основа за искључење, док наручилац од најповољнијег понуђача може да тражи да достави само доказе који су прописани чланом 112. став 1. ЗЈН, односно доказе којима се доказује непостојање основа за искључење из члана 111. став 1. тач. 1) и 2) и члана 112. став 1. тачка 1) ЗЈН”.
Из напред наведеног се може закључити да се основ за искључење који се односи на непостојања повреде обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права доказује искључиво путем ИЗЈАВЕ о испуњености услова за квалитативни избор привредног субјекта, која се доставља уз понуду, те да наручилац не може захтевати додатни доказ од најповољнијег понуђача.

Детаљнији одговор Канцеларије за јавне набавке може прочитати путем линка: http://www.ujn.gov.rs/strucna-pomoc/misljenja-i-objasnjenja-zjn-2019/

НАПОМЕНА:

Како Удружење свакодневно ослушкује проблеме својих чланова, и на oснову њих упућује допис КЈН, позивамо и све актере у поступцима јавних набавки да нам доставе предлоге и сугестије у вези са применом новог Закона о јавним набавкама и рада Портала, на имејл адресу Удружења, како бисмо заједничким ангажовањем допринели унапређењу система јавних набавки.