Чланом 149. Ставом 4. Закона о јавним набавкама прописано је „Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.” Наведена одредба Закона о јавним набавкама уведена је како наручилац не би могао да избегне одговорност за своје незаконите поступке након истека рока за заштиту права. На пример, уколико наручилац у законском року од три дана не објави одговоре на питања која су му достављена шест дана пре истека рока за подношење понуда може се поднети благовремени захтев за заштиту права. Уколико је наручилац у отвореном поступку изменио конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, што је од утицаја на припрему прихватљивих понуда (нпр тражи додатне референце), а не продужи рок за отварање понуда, може се поднети захтев за заштиту права иако је преостало мање од седам дана до истека рока за подношење понуда.
Са друге стране, уколико се заинтересовано лице обрати наручиоцу захтевом за појашњење конкурсне документације нпр. петог дана пре истека рока за подношење понуда, па не буде задовољан одговором наручиоца неће бити оправдана примена члана 149. Става 4. Такође, уколико наручилац на основу постављеног питања заинтересованог лица измени конкурсну документацију у незнатном делу (техничке грешке) осам или мање дана пре подношења понуда и не продужи рок за подношење понуда, наведено не представља основ за заштиту права. У конкретном случају нема елемената за примену члана 63. Став 5. ЗЈН. Овакав став заузима и Републичка комисија кроз праксу донетих одлука.
Дакле, да би постојао законски основ да се благовременост захтева за заштиту права цени са становишта одредбе члана 149. Став 4. Закона о јавним набавкама, неопходно је да је након истека рока за подношење захтева за заштиту права, а пре истека рока за подношење понуда наручилац предузео неку радњу која по својој природи представља накнадно увођење недозвољених измена или допуна конкурсне документације. Управо те радње морају бити предмет оспоравања кроз аргументацију изложену у оквиру захтева за заштиту права.

Прочитајте Решење РК 4-00-1456/2018.