Удружење понуђача Србије као и увек се труди да што више изађе у сусрет нашим члановима,  проналажењем занимљивих решења Републичке комисије, тако смо и овог пута пронашли једно јако интересантно,
реч је о решењу РК  бр. 4-00-210/2024.

У датом решењу се ради конкретно о достављању неистинитих доказа, које је наручилац, у складу са чланом 112. став 1. тачка 6. ЗЈН, конкурсном документацијом, предвидео да ће искључити сваког привредног субјекта из поступка јавне набавке у смислу наведене одредбе.   Подносилац захтева је приликом попуњавања Изјаве о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта на питање: „Да ли привредни субјект може да потврди да у претходне 3 године пре истека рока за подношење понуде, није доставио неистините податке потребне за проверу основа или критеријума за избор привредног субјекта или да није био у стању да достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта“, од понуђених одговора „ДА“ или „НЕ“, означио „ДА“.

У току стручне оцене понуда, комисија наручиоца за ЈН је утврдила да понуђач- подносилац захтева не испуњава критеријум из члана 112. став 1. тачка 6), јер је понуђач- подносилац захтева дао неистините податке о важности овлашћења произвођача и да је овлашћен за продају резервних делова у једном претходних поступака јавних набавки, те се његова понуда одбија као неприхватљива, у складу са чланом 144. став 1. тачка 3) ЗЈН. Увидом у образложење Решења Републичке комисије може се утврдити да понуђач- подносилац захтева није ни на позив наручиоца у складу са чланом 119. ст. 1. и 5. ЗЈН и у року одређеном за позив , доставио доказе на околности испуњености критеријума и није иницирањем поступка заштите права оспорио правилност стручне оцене понуде.

Републичка комисија за заштиту права је увидом у целокупну документацију утврдила да је наручилац у поступку стручне оцене понуда поступио сходно одредбама Закона о јавним набавкама, када је понуду подносиоца захтева оценила као неприхватљиву  и самим тим Захтев за заштиту права одбила као НЕОСНОВАН .

Из наведеног произилази закључак да, уколико наручилац, као критеријум у документацији о набавци предвиди испуњеност у делу достављања Неистинитих података  и недостављања доказа- исти мора бити испуњен од стране свих понуђача и да наручилац може оценити понуде понуђача као неприхватљиве, уколико постоји доказ да су понуђачи достављали неистините податке или доказе у неком од претходних поступака.