Свакодневним праћењем Решења Републичке комисије, консултанти Удружења извели су закључак да Републичка комисија приликом одлучивања у поступцима заштите права, а након донете одлуке наручиоца, посебну пажњу придаје садржини конкурсне документације.
Анализом Решења Републичке комисије може се извући закључак да је за израду и достављање понуде релевантна садржина конкурсне документације (целокупна документација, сви делови који су објављени на Порталу, а не само Упутства понуђачима како да се сачини понуда), односно доследно поштовање конкурсне документације, како од стране понуђача приликом сачињавања понуда тако и од стране наручиоца приликом стручне оцене понуда. Из дужности наручиоца да припреми конкурсну документацију тако да понуђачи на основу ње могу да припреме и поднесу понуду (члан 93. став 1. ЗЈН), произилази обавеза понуђача да своју понуду сачини на начин како је то прецизирано самом конкурсном документацијом. Садржина сваке понуде условљена је садржином конкурсне документације, те ће се и прихватљивост такве понуде ценити на основу захтева из документације, што изричито предвиђа и члан 141. ЗЈН.

Наводе из изнетог закључка потврђује Решење Републичке комисије бр. 4-00-368/2021 од 12.07.2021.године.

Наручилац је у предметном поступку одбио понуду подносиоца захтева, јер није доставио Изјаву за авансно плаћање попуњену, потписану и оверену од стране овлашћеног лица понуђача, чиме потврђује да је сагласан са захтевом Наручиоца у погледу достављања траженог средства обезбеђења авансног плаћања добара која су предмет ове јавне набавке, уколико буде изабран као најповољнији понуђач.
Подносилац захтева се бранио да Изјава за авансно плаћање није ни била прописана као документ који се обавезно доставља уз понуду приликом подношења у Упутству понуђачима како да сачине понуду, већ је наручилац прописао достављање Изјаве за авансно плаћање у делу „Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача”, те да неучитавање предметне Изјаве путем портала, не може бити разлог за одбијање понуде као неприхватљиве, јер иста није прописана као документ који се прилаже/учитава приликом подношења понуде путем портала јавних набавки.

Републичка комисија је у усвојеном Решењу одбила захтев за заштиту права подносиоца захтева као неоснован и образложила да је подносилац захтева могао у писаној форми да затражи од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са документацијом о набавци, а на околност достављања изјаве. Како подносилац захтева то није учинио, сматра се да му је конкурсна документација јасна. Да конкурсна документација представља сеобухватност захтева наручиоца, те да су понуђачи дужни да понуду припреме у свему према захтевима из конкурсне документације, где год се ти захтеви налазили, јер сви документи објављени на Порталу јавних набавки представљају конкурсну документацију као целину.
Закључујемо да је поред обавезе наручиоца да пропише конкурсну документацију тако да омогући припрему и подношење понуде, такође и дужност понуђача је да пажљиво чита конкурсну документацију и све њене делове у којима су прописани захтеви од стране наручиоца јер је то једини начин да се поднесе прихватљива понуда.

САДРЖИНУ РЕШЕЊА ПРОЧИТАЈТЕ НА ЛИНКУ.