Удружење Понуђача се као и увек труди да Вам пренесе што више новости и протумачи нека нова и занимљива решења Републичке комисије за заштиту права.

У питању је решење бр: 4-00-353/2024 , набавка добара.

Оспоравајући стручну оцену понуде  изабраног понуђача као прихватљиву у погледу понуђеног добра, подносилац захтева за заштиту права је указао да се достављени каталог за понуђено добро бензинска фреза „STIHL MH 700“ не поклапа са техничким захтевима и одредбама конкурсне документације, те да је наручилац био дужан да одбије понуду изабраног понуђача сходно одредбама Закона о јавним набавкама.

Подносилац захтева је указао да понуда изабраног понуђача садржи битан недостатак, односно да изабрани понуђач није поднео понуду у складу са условима и захтевима из документације о набавци  и да није доказао да  понуђено добро испуњава захтеване услове у вези са предметом набавке и техничком спецификацијом, јер је документацијом захтевано да фреза има тежину од 113 кг, док се увидом у каталог понуђеног добра може утврдити да има тежину од 124 кг.

Изабрани понуђач је сходно  оредбама члана 218. ЗЈН доставио мишљење на ЗЗП и самим тим се изјаснио да је да је уз понуду доставио произвођачки каталог, али да исти садржи грешку по питању наведене тежине.

Наручилац је у одговору на захтев за заштиту права, изјашњавајући се у вези са истакнутим наводом подносиоца захтева указао да је комисија за јавну набавку провером преко каталошког броја предметног артикла – 6251 011 3913, на јавно доступним интернет страницама продаваца понуђеног добра, утврдила да понуђена фреза има тежину 113 кг.

Републичка комисија је  оценила као неосновано указивање подносиоца захтева да је наручилац понуду изабраног понуђача требало да оцени као неприхватљиву у погледу понуђеног добра и с тим у вези констатовала да је и подносилац захтева на истој позицији понудио исто добро „STIGL MH 700“ са истим каталошким бројем.

Из наведеног Решења произилази закључак да понуђачи морају водити рачуна да захтевом не оспоравају техничке карактеристике понуђених добара, а у случају да и они нуде добро истог произвођача, као и да Републичка комисија може у том случају при одлучивању користити као доказ каталог другог понуђача.