Мишљење канцеларије за јавне набавке везано за податке који се могу означити као пословна тајна у понуди.

Канцеларија за јавне набавке дала је Мишљење везано за питање:УКОЛИКО ПОНУЂАЧ ОЗНАЧИ ПОВЕРЉИВИМ ОНЕ ПОДАТКЕ КОЈИ НЕ МОГУ ДА…