Одредбама ЗЈН/2019 су дефинисани случајеви у којима наручиоци имају могућност измене закљученог уговора о јавној набавци, као и услови под којима су измене уговора могуће (чланови 156. до 161 ЗЈН/2019).

Чланом 157. ЗЈН/2019 је, између осталог, прописан начин поступања наручиоца у случају да се у току реализације уговора о јавној набавци јави потреба за извођењем додатних радова, који нису били обухваћени првобитним пројектом и који су постали неопходни. Наиме, наведеном одредбом је прописано да уговор о јавној набавци може да се измени ради набавке додатних радова, који су постали неопходни, а који нису били укључени у првобитни уговор о јавној набавци, и у случају када промена привредног субјекта са којим је закључен уговор није могућа због економских или техничких разлога, као што су захтеви компатибилности са постојећим радовима набављеним у оквиру првобитне набавке и када наведена промена привредног субјекта може да проузрокује значајне потешкоће или знатно повећавање трошкова за наручиоца.

Ставом 2. истог члана је прописано да повећање вредности уговора у наведеном случају набавке додатних радова не може бити веће од 50% вредности првобитног уговора и не може имати за циљ избегавање примене закона. Наведено ограничење се односи на укупну вредност свих измена, уколико се уговор мења више пута.

Сходно прописаним одредбама ЗЈН/2019, у случају потребе за извођењем додатних радова наручиоци неће спроводити одређену врсту поступка јавне набавке, већ ће применити правила о измени уговора, дефинисана чланом 157. ЗЈН/2019.

Приликом измене уговора у напред наведеном случају, наручиоци посебно треба да имају у виду да за разлику од вишкова радова, додатни радови не представљају веће количине већ уговорених радова (позиција), већ потпуно нове радове (позиције) у односу на радове из основног уговора о јавној набавци.

У случају да је наручилац извршио измену уговора о јавној набавци услед потребе за извођењем додатних радова, у обавези је да обавештење о наведеној измени уговора пошаље на објављивање на Порталу јавних набавки, у року од десет дана од дана извршене измене, сходно обавези прописаној чл. 155. став 2. ЗЈН/2019.

На новом Порталу јавних набавки је такође предвиђена могућност објављивања наведене врсте огласа, за наручиоце које врше предметну измену уговора, закљученог на основу поступка јавне набавке спроведеног по одредбама ЗЈН/2015.