Члан 204. став 1. и 2, у вези са чланом 213. чланом 219. став 9. и чланом 220. став 3. и 4. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, број 91/19 и 92/23),

С обзиром на процесна решења у вези са начином покретања поступка заштите права, која су утврђена одредбама Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 92/2023) који је на снагу ступио 01.01.2024. године, те процесне ситуације које су се појавиле у пракси у периоду који је уследио након тога, а имајући у виду следеће одредбе Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, број 91/19 и 92/23; у даљем тексту: ЗЈН):

– поступак заштите права представља поступак правне заштите поводом поступка јавне набавке у складу са овим законом, поступка за доделу уговора у складу са законом којим се уређују јавно-приватна партнерства и концесије, као и у другим случајевима у складу са законом, који чине: 1) претходни поступак, који спроводи наручилац и 2) поступак пред Републичком комисијом (члан 204. став 1. ЗЈН),

– поступак заштите права се покреће подношењем захтева за заштиту права (члан 204. став 2. ЗЈН),

– захтев за заштиту права представља поднесак којим се указује на повреде прописа из става 1. овог члана (члан 204. став 3. ЗЈН),

– захтев за заштиту права подноси се електронским путем преко Портала јавних набавки истовремено наручиоцу и Републичкој комисији, при чему се дан подношења преко Портала јавних набавки, сматра даном пријема (члан 213. ЗЈН),

– наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки најкасније наредног дана од дана пријема захтева за заштиту права (члан 214. став 8. ЗЈН),

– подношење захтева за заштиту права задржава наставак поступка јавне набавке од стране наручиоца до окончања поступка заштите права, осим у случају преговарачког поступка из члана 61. став 1. тачка 2) овог закона (члан 216. став 1. ЗЈН)

– жалба се подноси електронским путем преко Портала јавних набавки истовремено Републичкој комисији и наручиоцу, при чему се дан подношења преко Портала јавних набавки, сматра даном пријема (члан 219. став 9. ЗЈН),

– ако решењем из става 1. тачка 1) овог члана наручилац није оценио као основане све наводе захтева за заштиту права, подносилац захтева у року од два радна дана од дана пријема решења може да поднесе Републичкој комисији и наручиоцу писано изјашњење о наставку поступка пред Републичком комисијом која ће да одлучује у складу са чланом 226. овог закона, при чему се дан подношења преко Портала јавних набавки, сматра даном пријема (члан 220. став 3. ЗЈН),

– ако наручилац не поступи на начин предвиђен ставом 1. овог члана, подносилац захтева може у року од 20 радних дана од дана подношења захтева за заштиту права да поднесе Републичкој комисији и наручиоцу писано изјашњење о наставку поступка пред Републичком комисијом, при чему се дан подношења преко Портала јавних набавки, сматра даном пријема (члан 220. став 4. ЗЈН).Правно схватање:

Поступак заштите права може да се покрене искључиво подношењем захтева за заштиту права електронским путем преко Портала јавних набавки.

Уколико захтев за заштиту права није поднет преко Портала јавних набавки нису остварени услови из члана 204. став 1. у вези са ставом 2. истог члана ЗЈН да би се могло сматрати да је покренут поступак заштите права на законом прописан начин, са последицама које подношење захтева за заштиту права има на радње наручиоца у вези са наставком поступка јавне набавке у смислу члана 216. став 1. ЗЈН, те из описане ситуације не произилази да наручилац има обавезу да, у складу са чланом 214. став 8. ЗЈН, на Порталу јавних набавки објави обавештење о поднетом захтеву за заштиту права.

Имајући у виду да се, у складу са чланом 219. став 9. и чланом 220. ст. 3. и 4. ЗЈН, жалба против решења наручиоца о одбацивању захтева за заштиту права, односно писано изјашњење о наставку поступка пред Републичком комисијом подносе искључиво електронским путем преко Портала јавних набавки, наведене радње које подносиоци захтева након подношења захтева за заштиту предузимају у поступку заштите права, у смислу процесних одредби ЗЈН немају процесни значај, уколико нису предузете на начин изричито прописан наведеним одредбама ЗЈН.Републичка комисија доноси одлуке на основу чињеничног стања које се утврђује у сваком конкретном предмету.