У пракси јавних набавки често долази до делеме између примене појединих чланова ЗЈН, зато  желимо да разјаснимо нека од најчешће постављених питања наших чланова  у последње време, а која су се веома често односила на начин како наручиоци тумаче непопуњавање конкретно у обрасцима структуре цена. Овде се најчешће доводе у питање два члана Закона која ћемо у наставку и цитирати, наиме:

Члан 144.став 1. тачка 6) ЗЈН гласи:

Наручилац, након прегледа и стручне оцене, одбија понуду, односно пријаву као неприхватљиву, ако:

6) утврди друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

Члан 142 став 2. ЗЈН гласи:

Ако су подаци или документација, коју је понуђач, односно кандидат доставио непотпуни или нејасни, наручилац може, поштујући начела једнакости и транспарентности, у примереном року који није краћи од пет дана, да захтева од понуђача, односно кандидата да достави неопходне информације или додатну документацију.

Мишљења смо да у случају да понуђач није исправно попунио сва поља у обрасцу структуре цена, али из истог се такође може утврдити да је наведена јединична цена, која је меродавна и на основу које се добија износ наведен у обрасцу понуде, наведено не може представљати основ за одбијање понуде.

У конкретном случају имамо поднети захтев за заштиту прва, где се подносилац захтева жалио на понуду изабраног понуђача да није исправно попунио сва поља у обрасцу структуре цена.

Изјашњавајући се на наводе поднетог захтева за заштиту права наручилац је навео: „ С обзиром на то да цена која је наведена у Обрасцу структуре цена нема рачунских грешака и да је када се упореди са укупном ценом која је наведена у Обрасцу понуде изабраног понуђача за партију 2, идентична и једнинствена, околност што је табела 2 у Обрасцу структуре цене остала непопуњена, по мишљењу наручиоца представља формални недостатак који није сматрао битним, те због којег би најповољнију понуду одбио као неприхватљиву. Наиме, наручилац је навео да образац структуре цена садржи једничну цену без ПДВ-а, која је меродавна и на основу које је могао да утврди стварну садржину понуде, с обзиром на то да је идентична са ценом која је наведена у Обрасцу понуде и да је самим тим упореди са другим понудама.

Из горе наведеног следи да  члан 144.став 1 тачка 6) ЗЈН на који се позива подносилац захтева  није могуће применити у овом случају, већ је дужност наручиоца да применом члана 142. става 2.ЗЈН у примереном року  тражи од понуђача неопходне информације или додатну документацију како би на прави начин донео одлуку о додели уговора.

Наведено мишљење потврђује и  Републичка комисија, која је у решењу број 4-00-165/2024 од 02.04.2024.године става да је наручилац исправно закључио да је непопуњавање Табеле 2 у Обрасцу структуре цене формални недостатак и да у конкретном случају не може да утиче на оцену прихватљивости понуде изабраног понуђача у смислу члана 144.став 1. тачка 6)ЗЈН