Приликом приступања конкурсној документацији у циљу креирања понуде за конкретну јавну набавку понуђачи морају да обрате пажњу на све елементе и услове прописане конкурсном документацијом како би на исту поднели прихватљиву понуду. Поред испуњења услова за квалитативни избор привредног субјекта, мора се водити рачуна и о критеријумима за доделу уговора.

Овде је конкретно реч о критеријуму за доделу уговора где је наручилац као рок за извршење услуге  навео: „максимум 7 дана од дана пријема писаног захтева који наручилац упућује добављачу, да ће највећи број пондера добити понуђачи који понуде краћи рок извршења услуге, да ће сви понуђачи који понуде исти рок извршења услуге за који се утврди да је најнижи добити максималан предвиђен број пондера, док ће се број пондера за остале понуђаче израчунавати на основу формуле најнижи понуђени рок извршења услуга/понуђени рок извршења услуга x 10.“

Сложићемо се да овако прописан критеријум за доделу уговора који се односи на рок за извршење услуге и није баш најјаснији. Поставља се питање како то наручилац утврђује најнижи рок ако није прописао да је на пр. јединица мере дан и да је најмања јединица мере за тај услов један дан, као што је прописао максималан рок извршења услуга 7 дана. Напоменућемо да су управо овакве ситуације разлог да понуђачи искористе своје право у складу са ЗЈН и да се сходно члану 97.ЗЈН обрате наручиоцу у писаној форми путем Портала јавних набавки и траже од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са документацијом о набавци, при чему могу да укажу наручиоцу уколико сматрају да постоје недостаци или неправилности у документацији.

Подносилац захтева је поднео понуду у којој је као рок за извршење услуге навео 0,1 дан, међутим наручилац је приликом додељивања пондера њему на основу овог критеријума доделио пондер 0 (нула).  Као објашњење оваквог одређивања пондера наручилац наводи да  подносилац захтева рок за извршење услуга није исказао у јединици мере која је била предвиђена конкурсном документацијом.

Овакав став потврђује и решење Републичке комисије број 4-00-236/2024 од 04.04.2024.године у коме се одбија захтев за заштиту права подносиоца захтева и констатује се да је у елементу критеријума „рок извршења услуге“ за који је предвиђено да се исказује у данима,није  наведена могућност да се рок за извршење исказује мање од дефинисане јединице мере: дан.

На основу свега наведеног, саветујемо понуђачима да пажљиво читају конкурсну документацију и да у року постављају питања наручиоцима  уколико имају било каквих нејасноће како не би имали овакве ситуације у својој пракси.