Од Нове године почињу да се примењују измене и допуне Закона о јавним набавкама прописан је нов начин регистрације привредних субјеката на Порталу јавних набавки, а привредни субјекти који су већ регистровани на Порталу, биће у обавези да обнове своје пријаве уношењем података и учитавањем доказа предвиђених Законом и подзаконским актом, најкасније у року од 30 дана од дана почетка примене Закона, односно најкасније до 31. јануара 2024. године.
Од 1. јануара 2024. године обавеза објављивања података о уговорима и изменама уговора на Порталу јавних набавки
Чланом 152а Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/19 и 92/23, у даљем тексту: Закон) прописана је обавеза за наручиоце да на Порталу јавних набавки објављују податке о уговорима и изменама уговора.
Канцеларија за јавне набавке је донела Правилник о начину објављивања и врсти података о уговорима и изменама уговора које наручиоци објављују на Порталу јавних набавки („Службени гласник РС“, број 115/23), који је у примени од 1. јануара 2024. Године.
Детаљна упутства о начину објављивања података биће објављена у оквиру нове верзије Портала јавних набавки која ће бити у примени од 1. јануара 2024. године.
Правилник о изменама Правилника о поступку и условима за стицање сертификата за службеника за јавне набавке и вођењу Регистра службеника за јавне набавке („Службени гласник РС”, бр. 115/23)
Испит се састоји од два дела: писаног и практичног.
Уз пријаву испита на дан испит доноси се и оверену копију дипломе о стеченом високом образовању, коју Канцеларија задржава.
Правилник о врстама добара за која су наручиоци у обавези да примењују еколошке аспекте у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС”, бр. 115/23)
наручиоци су у обавези да примењују еколошке аспекте у поступцима јавних набавки приликом одређивања техничких спецификација, критеријума за избор привредног субјекта, критеријума за доделу уговора или услова за извршење уговора о јавној набавци за следећа добра:
1) фотокопир папир;
2) рачунарска опрема (десктоп рачунари, лаптоп рачунари и монитори);
3) канцеларијска електронска опрема (штампачи, скенери, мултифункционални уређаји и сл.);
4) клима уређаји (стандардни клима уређаји, инвертер климе за грејање и хлађење и сл.);
5) средства за чишћење (производи за чишћење тврдих површина, текстилни производи за чишћење и сл.)