Економично и ефикасно спровођење поступка јавних набавки основна је обавеза наручилаца, али је и мера корисности поступака јавних набавки које наручиоци спроводе и успешности читавог система јавних набавки. У пракси се често дешава да наручилац обустави поступак јавне набавке, позивајући се на законске одредбе члана 109. Закона о јавним набавкама без јасног, прецизног и доказивог образложења као разлога за обуставу поступка.

Чланом 109. ставом 1. Закона о јавним набавкама прописано је да наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора или одлуке о закључењу оквирног споразума, односно уколико нису испуњени услови за доношење одлуке о признавању квалификације. Ставом 2. истог члана прописано је да наручилац може да обустави поступак јавне набавке из: објективних, доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

Сходно одредби члана 109. став 3. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка писмено образложи, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и упутство о правном средству и да је објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.

Из цитираних законских одредби произилази да до обуставе поступка може доћи уколико се наведени разлози темеље на објективним чињеницама које су недвосмислено и доказиво од утицаја на могућност реализације конкретне јавне набавке, те јасно образложени. Из образложења одлуке о обустави поступка јасно и прецизно се мора утврдити узрочно последична веза између обуставе поступка у смислу члана 109. Закона о јавним набавкама и разлога којима наручилац образлаже своје поступање

Кроз праксу донетих одлука Републичке комисије, издвајамо примере у којима је наручилац на погрешан начин применио наведене законске одредбе.

Пример 1: Као разлог услед којег је донео одлуку о обустави поступка наручилац је навео да техничке карактеристике и димензије самостојећих ормана, који су захтевани у оквиру уређаја за беспрекидно напајање једносмерним напоном, нису дефинисане на одговарајући начин, те услед тога комисија наручиоца није могла да изврши стручну оцену понуда у делу испуњавања услова из техничке спецификације, с обзиром да су понуђачи на различит начин протумачили захтев из техничке спецификације.

Узимајући у обзир разлоге које је наручилац навео у одлуци о обустави поступка, Републичка комисија указује да исти не представљају објективне разлоге услед којих се може обуставити поступак набавке, сходно члану 109. став 2. Закона о јавним набавкама.

Из аргументације наручиоца произилази да је исти у тренутку када је требало да изврши стручну оцену понуда уочио недостатке у конкурсној документацији у делу техничких спецификација која околност је по оцени Републичке комисије могла бити позната наручиоцу у време покретања поступка. Такође, Републичка комисија указује да наручилац није доказао нити је оправдао разлоге услед којих је био онемогућен да стручну оцену понуда изврши на основу постојеће садржине конкурсне документације.

Решење број 4-00-418/2017

Пример 2: Наручилац је као разлог за обуставу поступка навео чињеницу да је Сектор за одржавање возних средстава Дописом предложио да се поступак предметне јавне набавке обустави, обзиром да до краја 2016. године није додељен уговор, а да у финансијском плану за 2017. годину нису предвиђена средства за предметну набавку, те да поступак треба да се обустави у складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкама. Увидом у целокупну документацију, Републичка комисија је утврдила да у склопу исте није достављен наведени Допис Сектора за одржавање возних средстава на који се у образложењу предметне Одлуке о обустави поступка позива наручилац као и финансијски план и програм пословања наручиоца за 2017. годину.

Разлози за обуставу поступка које је наручилац навео у Одлуци, нису довољно јасни и прецизни, нису објективно проверљиви јер за исте нису приложени докази којима се потврђује оправданост поступања наручиоца, а у складу са чланом 109. Ставом 2. Закона о јавним набавкама.

Сходно изложеном, став Републичке комисије у овој ситуацији јесте да аргументација наручиоца изнета у одоговору на Захтев за заштиту права не представља релевантно образложење разлога за обуставу поступка јавне набавке.

Решење број 4-00-383/2017

Пример 3: Као разлог за обуставу поступка, наручилац је навео да је престала потреба наручиоца за предметном набавком, због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно наредних шест месеци, без навођења конкретних чињеница које су биле од утицаја на одлуку наручиоца да обустави поступак применом одредбе члана 109. став 2. Закона о јавним набавкама. Републичка комисија је оценила да се у конкретном случају, увидом у одлуку о обустави поступка не може са сигурношћу и на несумњив начин утврдити разлог због којег је престала потреба наручиоца за предметном јавном набавком. Такође, Републичка комисија указује да у образложењу оспораване одлуке о обустави поступка наручилац није навео јасне и прецизне разлоге на којима је засновао своју одлуку, нити је доставио доказе којим се потврђује да је престала потреба наручиоца за предметном набавком.

Решење број 4-00-182/2018

Имајући у виду досадашњу праксу и неправилности у поступањима наручилаца, мишљења смо да би приликом доношења одлуке о обустави поступка, наручилац требало да има у виду мериторне одлуке Републичке комисије, и на основу њих процени да ли разлози за обуставу поступка налазе примену у члану 109. ставу 2. Закона о јавним набавкама, односно да ли је разлог за обуставу поступка јасан, објективан и доказив.

Према подацима из извештаја Управе за јавне набавке за 2017. годину, број поступка који су били обустављени износио је 5.470 поступка (10% од укупног броја поступака). Уколико је поступак јавне набавке обустављен из разлога што су понуде неодговарајуће или неприхватљиве, ниједна понуда није достављена или услед објективних разлога због којих поступак није могао да се оконча, наручиоци оправдано доносе Одлуку о обустави поступка јавне набавке.

Конкретан пример: Наручилац је обуставио поступак јавне набавке из разлога недостављања односно непродужавања Гаранције за добро извршење посла од стране водећег партнера (понуђача) са којим је претходно имао закључен уговор и који представља основу за реализацију предметне јавне набавке, што је наручилац у Образложењу и навео. Обзиром да је реализација уговора са водећим партнером основ за реализацију предметне јавне набавке, поступак се обуставља до даљњег.

Такође, увидом у конкурнсу документацију, Моделом уговора је дефинисано да ће се Уговор сматрати закљученим када га потпишу законски заступници Уговорних страна и ступа на снагу када водећи партнер достави средство финансијског обезбеђења, односно банкарску гаранцију за добро извршење посла. Како водећи партнер није доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла, не постоје услови да се предметни поступак успешно оконча.

У складу са наведеним, наручилац је из објективних разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка јавне набавке донео Одлуку о обустави поступка и исту јасно и прецизно образложио у складу са чланом 109. Закона о јавним набавкама.