Како је сам поступак јавних набавки веома сложен процес, не чуди ни чињеница да је пракса у јавним набавкама разнолика и да нам свакодневно указује на неке нове ситуације које се дешавају у међусобном односу између наручилаца и понуђача. Овога пута реч је о понудама које у оквиру својих цена за поједине ставке нуде износ од нула динара, а при том је наручилац у конкурсној документацији одредио методологију доделе пондера за наведене позиције.
Јасно је да ће наручилац донети одлуку о додели уговора понуђачу који је поднео најповољнију понуду на основу критеријума за доделу уговора који је прописан конкурсном документацијом. Ово би практично значило да би наручилац доделио уговор на пример понуђачу који је у својој понуди понудио најнижу цену где је критеријум за доделу уговора најнижа понуђена цена и да је при том за поједине ставке у оквиру своје понуде ставио износ од нула динара. Оваква ситуација је могућа уколико је критеријум за доделу уговора најнижа понуђена цена, међутим поставља се питање шта се дешава са понудама у којима понуђачи за поједине ставке уписују износ од нула динара, а да је при том та ставка представља критеријум за доделу уговора утврђен одређеном методологијом за доделу пондера.
Након прегледа и стручне оцене понуда, наручилац одбија као неприхватљиву понуду између осталог, уколико утврди друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. То значи да би наручилац приликом стручне оцене, поступио по закону када је понуду понуђача који је у оквиру појединих ставки уписао износ нула динара, где је наручилац одредио наведену ставку као један од критеријума за доделу уговора и утврдио методологију за доделу пондера, оценио као неприхатљиву из разлога што је математички није могуће израчунати али ни објективно упоредити са понудама других понуђача.
Овакву ситуацију потврђује и решење Републичке комисије број 4-00- 615/2022 од 22.09.2022.године у коме се усваја као основан захтев за заштиту права подносиоца захтева. По мишљењу подносиоца захтева наручилац у предметном поступку јавне набавке преглед и стручну оцену понуда није извршио у складу са законом и захтевима из конкурсне документације о набавци и неосновано је понуду изабраног понуђача оценио као прихватљиву.

Републичка комисија је утврдила да понуда у којој је изабрани понуђач понудио нула динара за критеријум понуђене цене радног сата има за последицу немогућност рангирања таквих понуда, због кога је једини начин да се оваква неправилност отклони поништење предметног поступка јавне набавке у целини за наведене партије