Као што знамо у поступцима јавних набавки посао наручилаца је да приликом креирања конкурсне документације воде рачуна о добру, услугама или радовима које набављају као и области из које исти произилазе, како би на тај начин ускладили конкретна добра/услуге или радове са захтеваним критеријумима, односно критеријумима за квалитативни избор привредног субјекта.

Када је реч о специфичним областима као што је на пример у нашем случају промет медицинским средствима, један од основних услова које наручиоци прописују као услов за учешће у поступку јавне набавке је управо испуњење услова за обављање професионалне делатности у смислу поседовања одређеног овлашћења или дозволе за обављање делатности која је предмет јавне набавке или доказ да је привредни субјект уписан у судски, професионални или други регистар. То jе пре свега начин да се наручилац осигура у смислу да уговор додели понуђачу који ће му пружати безбедна добра за чију продају и дистрибуцију има дозволу надлежних органа. Пропусти наручилаца у смислу да приликом креирања конкурсне документације, не пропишу услов из члана 115 ЗЈН не значи да су понуђачи ослобођени таквог услова и да није потребно исти доказати на одговарајући начин. Веома је важно да се поступак јавне набавке спроведе на безбедан начин у коме ће корисници одређених добара/услуга или радова бити сигурни да су исти достављени од стране стручног лица, који поседује одговарајуће дозволе за обављање делатности уколико су исте прописане императивним нормама.

У конкретном случају када се врши промет медицинских средстава одређени чланови Закона о медицинским средствима упућују на то да је неопходно да сва физичка и правна лица која се баве прометом медицинских средстава на велико морају да поседују дозволу издату од стране министарства надлежног за послове здравља.

Одредбу члана 115.став 2. ЗЈН која гласи: Ако привредни субјект мора да поседује одређено овлашћење, односно дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке или да буде члан одређене организације да би могао да обавља предметну делатност, наручилац може од њега да захтева да докаже поседовање такве дозволе, овлашћења или чланства. Треба тумачити искључиво на начин да наручилац једино сме ( може) такву дозволу да захтева уколико је иста као обавезна прописана императивним одредбама другог позитивног прописа, док у супротном исти не може да тражи такву дозволу ако није обавезна. ( у наведеном решењу Републичке комисије можете прочитати конкретне чланове Закона о медицинским средствима и Правилник о промету на велико медицинским средствима који потврђују горе наведене тврдње).

Неопходност достављања доказа у виду дозвола надлежног органа за обављање одређених делатности које су специфичне попут промета медицинским средствима као што је у нашем конкретном примеру, потврђено је и решењем Републичке комисије број 4-00-449/2021 од 15.07.2021.године. У овом решењу усвојен је захтев подносиоца захтева где је уговор додељен управо понуђачу који није доставио дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, и то Решење Министарства здравља о дозволи за бављењем прометом медицинским средствима на велико.

Наведено решење можете прочитати кликом на линк.