У пракси се често сусрећемо са специфичним условима, које наручилац захтева од привредних субјеката који подносе понуду. Тако је Републичка комисија у решењу бр: 4-00-637/2021 од 10.09.2021 године, расправљала о захтеву из конкурсне документације,којим је наручилац захтевао да привредни субјекти имају уведене стандарде у пословању минимум годину дана, пре објављивање позива.
Подносилац захтева је кроз аргументацију у захтеву изнео да овакав захтев/услов наручиоца свакако не доводи до тога да ће услуга у предметном поступку јавне набавке бити пружена квалитетније и ефикасније, иако су стандарди уведени годину дана пре објаве позива за подношење понуде у односу на привредне субјекте које исте стандарде имају уведене краће,али пре истека рока за подношење понуде. Републичка комисија је у наведеном решењу констатовала „ да је увидом у конкурсну документацију и то у део под називом “критеријуми за квалитативни избор Привредних субјеката и упутство како се доказује испуњеност тих критеријума“, утврдила да је наручилац у истом делу под називом“ Стандарди осигурања квалитета“, захтевао од Привредних субјеката стандарде : ISO 9001-2015, ISO 14001:20148, OH SAS 18001 (ISO 45001), ISO 22301, ISO22301, ISO 22320, ISO 27001, ISO 31001, ISO 41001, ISO 31001, ISO 41001, 45001:20148 или одговарајући ISO 50001 или Excellente CME Сертификат 3834-2 за квалитет заваривања издат на име Привредног субјекта. Захтевани стандарди морају да буду уведени минимум годину дана у систем пословања свих Привредних субјеката који подносе понуде. Да је наручилац је након првог решења Републичке комисије од 10.09.2021 год, изменио конкурсну документацију и то у делу који се односи на оспоравани критеријум, тако да гласи „сви стандарди морају да буду уведени у систем пословања пре истека рока за подношење понуде, осим стандарда ISO 9001-2015 (систем менаџмента квалитета) и ISO 27001 (систем менаџмента безбедности), који морају бити уведени у систем пословања минимум годину дана пре истека рока за подношење понуде“.Неспорна је чињеница да наручилац може конкурсном документацијом захтевати стандарде, посебно када за то има објективну потребу. У конкретном случају није спорна потреба за захтеваним стандардима, већ је споран захтев да морају бити уведени минимум годину дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац је у одговору на захтев своју потребу образложио тиме да су стандарди веома битни за свако пословање, овако унапред дефинисани начин рада штеди време и новац и када није толико очигледно. Да су ISO стандарди јасно дефинисани радни процеси у пословању које привредни субјекти морају да поштују, да би очували ниво уведених стандарда са циљем да своја добра, услуге или радове учини квалитетнијим и безбеднијим за крајњег корисника. Да је наручилац даље образложио да је узимајући у обзир предмет јавне набавке и објекте у којима се набавка реализује, која је у безбедносном смислу осетљива, као и да су неки од тих објеката проглашени за споменике културе, захтевао стандарде јер су за њега веома битни стандарди.
Републичка комисија је разматрајући наводе подносиоца захтева и одговоре наручиоца заузела став да наручилац није изнео уверљиве разлоге, чињенице и доказе у чему се угледа специфичност услуге описане у конкретној документацији, да наручилац својом аргументацијом у одговору на захтев за заштиту права, није довео до уверења да ће услуге у предметном поступку јавне набавке квалитетније пружити привредни субјекат који има уведене стандарде по захтеву наручиоца.
Имајући у виду да аргументација наручиоца у конкретном случају јавне набавке не оправдава потребу за прописаним стандардима, исти је по оцени Републичке комисије одређен као супротно члану 114 ЗЈН.