У нашим текстовима смо пуно пута писали о условима, критеријумима за квалитативни избор привредног субјекта као и начинима за њихово доказивање од стране понуђача. Када су у питању критеријуми за квалитативни избор и начини за њихово испуњење постоје многобројна питања и недоумице.
Већ смо разјаснили да се чланом 130. ЗЈН прописују начини за коришћење капацитета других субјеката, наиме овим чланом у ставу 1. Прописано је да привредни субјекти приликом доказивања критеријума за квалитативни избор из чл. 116.( финансијски и економски капацитет) И 117.ЗЈН ( технички и стручни капацитет) могу да користе капацитете чланова групе привредних субјеката или капацитете других субјеката на начин прописан овим чланом.
Са друге стране, истим чланом закона ставом 5. прописано је да се у погледу доказивања критеријума за квалитативни избор који се односе на образовне и стручне квалификације из члана 124. Став 1. Тачка 5) овог закона или на релевантно стручно искуство из члана 124. Став 1. Тач. 1) и 2) овог закона, привредни субјект у поступку јавне набавке може да користи капацитете других субјеката, ако ће ти субјекти у својству подизвођача да изводе радове или пружају услуге за које се тај капацитет тражи, а привредни субјект је дужан да у складу са чл. 118-125. Овог закона, докаже да ти привредни субјекти испњавају критеријуме за избор привредног субјекта и да ли постоје основи за њихово искључење.
У овом случају реч је доказивању техничког капацитета у виду машине чије поседовање је прописао наручилац конкурсном документацијом као критеријум за квалитативни избор, преко подизвођача. Претпоставка је да у оваквој ситуацији и сходно члану 130. Ставу 3.ЗЈН , привредни субјект може у поступку јавне набавке ради доказивања критеријума за квалитативни избор из члана 117. Овог закона да користи капацитете других субјеката, без обзира на правну природу њиховог међусобног односа, на начин прописан овим чланом. Овај члан закона упућује на то да би понуђач доказ критеријума за квалитативни избор привредног субјекта који се односи на доказивање техничког капацитета могао да докаже и преко подизвођача, што је очигледно било и мишљење изабраног понуђача, који је на тај начин и припремио понуду, доказујући поседовање одређених машина преко подизвођача у анализираном Решењу Републичке комисије .
У конкретном случају, понуђач је као доказ за поседовање машине-финишера и хидрауличне мешалице, техничког капацитета, доказао преко ангажованог подизвођача, међутим став Републичке комисије по питању доказивања техничког капацитета понуђача од стране подизвођача на напред описани начин није прихватљив, што је и образложила у свом решењу број 4-00-405/2022 од 05.08.2022.године.
Републичка комисија је става да понуђач може сходно члану 130. Ставу 5. ЗЈН да неке специфичности као што су образовне и стручне квалификације које подразумевају поседовање појединих лиценци или стручно искуство да доказује преко подизвођача који ће изводити тај део посла. Када је у питању доказивање техничког капацитета Републичка комисија се позивањем на члан 130. ЗЈН изјашњава да привредни субјект који у својству понуђача учествује у поступку јавне набавке не може да користити капацитете које поседује ангажовани подизвођач, већ је предвиђано да те капацитете поседују привредни субјекти који имају статус понуђача.
Дакле Републичка комисије је става да у конкретном случају изабрани понуђач није доказао да располаже захтеваним техничким капацитетом, јер наведене машине поседује подизвођач, а подизвођач не може бити одговоран наручиоцу за извршење уговора, јер за извршење уговорних обавеза одговарају само понуђачи. Републичка комисија је става да сам привредни субјект који има статус понуђача и који уједно и има уговорни однос са наручиоцем, мора да располаже механизациојом и алатима потребним за извршење уговора. Напомињемо да основ располагања техничким капацитетом не мора бити само власништво, већ и закуп или лизинг.