Добро је позната чињеница да приликом обављања стручне оцене понуда наручилац може да захтева, сходно члану 142.ЗЈН додатна објашњења која ће му помоћи приликом прегледа, вредновања и упоређивања понуда или пријава и може да врши увид или контролу код понуђача односно његовог  подизвођача. Када су у питању цене важно је нагласити да се приликом оцењивања понуде увек гледају јединичне цене. Јединична цена без ПДВ-а је полазна основа за одређивање вредности , она је битна за целокупан поступак јавне набавке како за одређивање процењене вредности која се увек исказује без ПДВ-а, тако и за достављање средства финансијског обезбеђења, па до примене цене као елемента критеријума за доделу уговора. Чланом 142. Ставом 6.   Је управо и прописано да уколико постоји разлика између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена. Оваквим тумачењем закона о јавним набавкама у којима је јасно прописано да је јединична цена битан елемент за целокупни поступак долазимо до закључка да било каква одступања у вези са истом нису допустива.

Наиме, уколико наручилац приликом вршења стручне оцене понуда уочи да постоји разлика између цене без ПДВ-а и цене са ПДВ-ом неопходно је да понуђачу упути захтев за изјашњење која цена је „ права“ цена како би могао да заврши поступак стручне оцене понуда и додели уговор изабраном понуђачу. У оваквим ситуацијама једино би било исправно да понуђач уколико је направио грешку,да се  та грешка  односи на погрешан износ ПДВ-а који је додат на пример јединичној цени без ПДВ-а и да на тај начин постоји рачунска грешка  у вредности без ПДВ-а. Таквим поступањем у коме би се понуђач сагласио са рачунском грешком и исту променио тако да представља тачан збир јединичне цене без ПДВ-а и износа ПДВ-а, наручилац би могао да прихвати и да изменом цене прихвати понуду датог понуђача. У таквим ситуацијама не долази до битних промена елеменат понуде и не врши се промена елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора или до измењеног понуђеног добра набавке,а што је у складу за чланом 142. Став 3. ЗЈН

Неопходно је нагласити понуђачима да приликом попуњавања обрасца структуре цена строго воде рачуна када су у питању попуњавање јединичних цена, јер свакако грешке које се јављају приликом рачунања износа у смислу израчунавања укупног износа могуће је изменити и третирати као рачунску грешку коју је могуће након захтева наручиоца изменити. Док са друге стране погрешне износе јединичних цена није могуће мењати и такве понуде у којима су јединичне цене погрешно уписане није могуће мењати одбијају се као неприхватљиве.

У прилог свему наведеном, говори и став Републичке комисије у решењу број 4-00-912/2021 од 18.02.2022.године у коме је усвојен захтев за заштиту права подносиоца захтeва који је указао на то је изабрани понуђач на захтев наручиоца , који је приликом вршења стручне оцене понуда уочио неусклађеност цене без ПДВ-а и цене са ПДВ-ом да се изјасни око тога која је цена у његовој понуди „права“ , цена са ПДВ-ом или цена без ПДВ-а. Изабрани понуђач је  изјавио да је  направљена грешка и да је исправна цена са ПДВ-ом при чему је доставио нови Образац структуре у коме је навео други износ јединичне цене без ПДВ-а. Таквим поступањем наручиоца у коме је омогућио изабраном понуђачу да изврши измену цене са и без ПДВ-а није оправдано и није прихватљиво, такву понуду није могуће прихватити. Променом јединичних цена долази до битне измене елемената понуде, такве промене нису у складу са Законом о јавним набавкама и није могуће такву понуду прхватити, већ је неопходно да се таква понуда одбије као неприхватљива.

Наведено решење Републичке комисије можете прочитати на линку.