Јединична цена  као обавезан елемент обрасца структуре цена

Добро је позната чињеница да приликом обављања стручне оцене понуда наручилац може да захтева, сходно члану 142.ЗЈН додатна објашњења која ће му помоћи приликом прегледа, вредновања и упоређивања понуда или пријава и може да врши увид или контролу код понуђача односно његовог  подизвођача. Када су у питању цене важно је нагласити да се приликом оцењивања понуде увек гледају јединичне цене. Јединична цена без ПДВ-а је полазна основа за одређивање вредности , она је битна за целокупан поступак јавне набавке како за одређивање процењене вредности која се увек исказује без ПДВ-а, тако и за достављање средства финансијског обезбеђења, па до примене цене као елемента критеријума за доделу уговора. Чланом 142. Ставом 6.   Је управо и прописано да уколико постоји разлика између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена. Оваквим тумачењем закона о јавним набавкама у којима је јасно прописано да је јединична цена битан елемент за целокупни поступак долазимо до закључка да било каква одступања у вези са истом нису допустива.

Наиме, уколико наручилац приликом вршења стручне оцене понуда уочи да постоји разлика између цене без ПДВ-а и цене са ПДВ-ом неопходно је да понуђачу упути захтев за изјашњење која цена је „ права“ цена како би могао да заврши поступак стручне оцене понуда и додели уговор изабраном понуђачу. У оваквим ситуацијама једино би било исправно да понуђач уколико је направио грешку,да се  та грешка  односи на погрешан износ ПДВ-а који је додат на пример јединичној цени без ПДВ-а и да на тај начин постоји рачунска грешка  у вредности без ПДВ-а. Таквим поступањем у коме би се понуђач сагласио са рачунском грешком и исту променио тако да представља тачан збир јединичне цене без ПДВ-а и износа ПДВ-а, наручилац би могао да прихвати и да изменом цене прихвати понуду датог понуђача. У таквим ситуацијама не долази до битних промена елеменат понуде и не врши се промена елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора или до измењеног понуђеног добра набавке,а што је у складу за чланом 142. Став 3. ЗЈН

Неопходно је нагласити понуђачима да приликом попуњавања обрасца структуре цена строго воде рачуна када су у питању попуњавање јединичних цена, јер свакако грешке које се јављају приликом рачунања износа у смислу израчунавања укупног износа могуће је изменити и третирати као рачунску грешку коју је могуће након захтева наручиоца изменити. Док са друге стране погрешне износе јединичних цена није могуће мењати и такве понуде у којима су јединичне цене погрешно уписане није могуће мењати одбијају се као неприхватљиве.

У прилог свему наведеном, говори и став Републичке комисије у решењу број 4-00-912/2021 од 18.02.2022.године у коме је усвојен захтев за заштиту права подносиоца захтeва који је указао на то је изабрани понуђач на захтев наручиоца , који је приликом вршења стручне оцене понуда уочио неусклађеност цене без ПДВ-а и цене са ПДВ-ом да се изјасни око тога која је цена у његовој понуди „права“ , цена са ПДВ-ом или цена без ПДВ-а. Изабрани понуђач је  изјавио да је  направљена грешка и да је исправна цена са ПДВ-ом при чему је доставио нови Образац структуре у коме је навео други износ јединичне цене без ПДВ-а. Таквим поступањем наручиоца у коме је омогућио изабраном понуђачу да изврши измену цене са и без ПДВ-а није оправдано и није прихватљиво, такву понуду није могуће прихватити. Променом јединичних цена долази до битне измене елемената понуде, такве промене нису у складу са Законом о јавним набавкама и није могуће такву понуду прхватити, већ је неопходно да се таква понуда одбије као неприхватљива.

Наведено решење Републичке комисије можете прочитати на линку.