Поступак заштите права прате одређени елементи који чине да пре свега поднети захтев за заштиту права од стране подносиоца буде уредно достављен наручиоцу и Републичкој комисији. Полазна тачка од које се проверава уредно поднет захтев за заштиту права у поступку јавне набавке јесте доказ о уплати таксе.

Како је и прописано чланом 225 ЗЈН, подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун Буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара или одређени износ таксе у зависности од процењене вредности јавне набавке и/или збира процењених вредности оспорених партија (ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара). У пракси се често дешава да се као подносилац захтева за заштиту права у поступку оспоравања правилности одлуке наручиоца за више партија појављује један субјект, који је за једну партију поднео самосталну понуду, а за другу партију заједничку понуду.

У конкретном случају, поставило се питање у пракси, да ли се за подношење захтева за заштиту права који би се односио на обе партије плаћала једна или две таксе? У оваквим ситуацијама пракса Републичке комисије је показала да се доказ о уплати таксе доставља у зависности од тога ко представља подносиоце захтева. У конкретном случају, где је за један поступак јавне набавке у две партије понуду поднео исти привредни субјект, где је за једну партију поднео самосталну понуду, а за другу партију заједничку понуду, уколико би желео да поднесе захтева за заштиту права за обе партије, морао би да изврши уплату две таксе, јер се сматра да постоје два различита подносиоца захтева (један самостални понуђач, а у другом случају би подносилац захтева била група понуђача).

Уколико би овај подносилац захтева, који оспорава правилност одлуке наручиоца за две партије од којих у једној учествује самостално, а у другој као члан групе, доставио доказ о уплати таксе само једне таксе имало би за последицу одбацивање поднетог захтева за заштиту права.
Овакав закључак потврђује и Решење Републичке комисије 4-00-349/2021 од 10.06.2021.године. Наведено решење можете видети кликом на линк.


Овакву ситуацију не би требало мешати, са ситуацијом када би захтев за заштиту права, на две партије, поднео понуђач који је за обе партије поднео самосталу понуду, где би се сматрало да је потребно извршити уплату једне таксе, јер је и један (исти) подносилац захтев за обе партије.