Закон о јавним набавкама је јасно прописао чланом 142.ЗЈН  које су обавезе наручиоца  када приликом прегледа и вредновања понуда уочи да иста има рачунску грешку. Наиме наручилац је у обавези да затражи од понуђача исправку рачунске грешке коју је понуђач дужан да достави у року од пет дана од дана пријема захтева. Уколико се понуђач не сагласи са исправком рачунске грешке, наручилац ће његову понуду одбити.

Овакву ситуацију ЗЈН је уредио и прописао на један веома јасан начин, али у пракси  се увек изнова и изнова сусрећемо са новим ситуацијама. Поставља се питање шта се дешава са понудом у којој је понуђач био позван од стране наручиоца да се сагласи са исправком рачунске  грешке са којом се и сагласио али у погрешном износу, односно приликом куцања износа дошло је до пермутације бројева.

У конкретном случају понуђач је на захтев наручиоца послао коригован предмер и предрачун радова у коме се сагласио са рачунском грешком што је и потврдио посебним дописом, али при куцању износа пермутовао је две цифре. Поновним прегледом документације наручилац је видео да је укупан износ написан тако да су пермутоване две цифре али исто тако је недвосмислено могао да закључи да је дошло до техничке грешке и да наведена ситуација не може да утиче да понуду понуђача оцени као неприхватљиву.

Да је наручилац исправно поступио у наведеној ситуацији говори у прилог и решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број 4-00-12/2024. од 06.02.2024.године