Канцеларија за јавне набавке као организација која обавља стручне послове у вези за јавним набавкама, веома често нам разрешава поједине недоумице и доноси мишљења у вези различитих чланова Закона о јавним набавкама и њиховој примени. Овога пута вам преносимо Мишљење које је донела Канцеларија за јавне набавке у вези примене члана 38. ЗЈН којим се уређују права и обавезе у вези са заштитом података како за наручиоце тако и за привредне субјекте.
Како је у последњем периоду примена управо овог члана била предмет недоумица многих наших чланова, а и других привредних субјеката и заинтересованих лица за јавне набавке, Канцеларија је на захтев поднет од стране Ђорђа Мијаиловића, стручног консултанта Удружења „Понуђачи Србије“ донела мишљење у вези примене члана 38. ЗЈН. Питање на које је Канцеларија за јавне набавке дала своје мишљење односи се на то да ли понуђачи могу да означе као поверљиве податке који се односе на доказе којима се доказује испуњеност критеријума, каталоге, понуђену цену и елементе цене, као и друге податке у вези са критеријумима за доделу уговора и условима за извршење уговора. Мишљење КЈН у вези наведеног питања је да податке којима се доказује испуњеност одређеног капацитета, односно критеријума за квалитативни избор, понуђачи не би смели да означе као поврељиве.

Преносимо вам Мишљење КЈН у целости.