Пословно удружење „Понуђачи Србије” наставило је са добром праксом едукације понуђача широм Србије. У том циљу, успешно је одржан још један семинар “Водич кроз праксу у поступцима јавних набавки”, у хотелу “Александар”, у Нишу, 01. јула 2016. године.

Циљ семинара био је да предавачи, стручни консултанти из фирме „Тендери” доо из Крагујевца, кроз практичне примере, упознају полазнике са актуелностима у пракси, од почетка примене Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама.

Интерактивност едукације омогућила је размену искустава у поступцима јавних набавки, која ће бити од великог значаја свим учесницима.

Анализиране су следеће теме:

1.ТЕМА: Припрема и подношење прихватљиве понуде (значај добре конкурсне документације за подношење прихватљиве понуде; који су то у пракси прихватљиви, а који неприхватљиви додатни услови и критеријуми које наручиоци најчешће прописују конкурсном документацијом у поступцима јавних набавки; захтев за разјашњење конкурсне документације може бити предуслов за оспоравање Одлуке о додели уговора.)

Предавач: Слађана Ратинац – дипл.економиста, сертификовани службеник за јавне набавке

2.ТЕМА: Техничка спецификација, достављање узорака и повећање уговорених обима (прихватљиви технички захтеви који не ограничавају конкуренцију; захтев за достављање узорака уз понуду или накнадно, начин достављања узорака и објективна провера истих; измена битних елемената уговора након закључења уговора; промена цене, уговорених обима; вишкови и мањкови радова, добара или услуга)

Предавач: Станица Радовић – дипл.правник, сертификовани службеник за јавне набавке

3.ТЕМА: Ставови Републичке комисије кроз праксу донетих Решења (основаност – неоснованост поднетих Захтева за заштиту права у досадашњој примени Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама, шта се може сматрати битним недостатком понуде, да ли понуђачи имају активну легитимацију за подношење захтева за заштиту права и оспоравање прворангираног понуђача уколико су трећепласирани и друге занимљиве ситуације у пракси)

Предавач: Јасмина Марковић – дипл.правник, сертификовани службеник за јавне набавке