Чланом 52. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, број 91/19, у даљем тексту: ЗЈН), којим je регулисан отворени поступак, између осталог, прописани су и минимални рокови за подношење понуда.

Ставом 7. истог члана прописано је да се у случају из члана 45. став 6. овог закона, минимални рокови за подношење понуда из става 3. овог члана продужавају за пет дана, осим у хитним ситуацијама из става 6. овог члана.

С тим у вези, поменутим чланом 45. став 6. ЗЈН прописано је да ако бесплатан, неограничен и несметан директан приступ конкурсној документацији не може да се обезбеди електронским средствима из разлога прописаних у ст. 3. и 5. овог члана, наручилац у јавном позиву одређује начин на који се конкурсна документација преузима, односно мере које се захтевају у сврху заштите поверљивих података.

Из наведених одредби произилази да је основ за обавезно продужење рока за подношење понуда немогућност наручиоца да обезбеди бесплатан, неограничен и несметан директан приступ конкурсној документацији електронским средствима, и то из разлога наведених у ст. 3. и 5. члана 45. ЗЈН.

У вези са доставом узорака, указујемо да тачка 4) поменутог става 3. члана 45. ЗЈН прописује да комуникација и размена података електронским средствима на Порталу јавних набавки, које се односе на подношење дела понуде, пријаве, плана или дизајна, нису обавезни ако одређени предмети као што су узорци, пројекти, макете и слично не могу да се доставе електронским средствима.

Дакле, узорке, као део понуде, понуђачи свакако могу доставити на начин прописан чланом 45. став 4. ЗЈН, односно путем поште, курирске службе, односно њиховим комбиновањем са електронским средствима.

Међутим, рок за подношење понуда који ће наручилац одредити у овом случају не зависи од предвиђеног начина подношења дела понуда, већ одређивање рока за подношење понуда у смислу члана 52. став 7. ЗЈН, зависи искључиво од тога да ли наручилац може да обезбеди приступ предметној конкурсној документацији електронским средствима, на начин прописан чланом 45. став 6. ЗЈН, односно бесплатно, неограничено и несметано или не може.

Имајући у виду све наведено, уколико је наручилац конкурсном документацијом тражио од понуђача да доставе узорке, пројекте, макете и слично, али при том може да обезбеди бесплатан, неограничен и несметан директан приступ конкурсној документацији електронским средствима, није дужан да продужи рок за подношење понуда.