Чланом 111. 3 ЗЈН дефинисани су основи за искључење које наручиоци обавезно пописују конкурсним документацијама. Добро позната чињеница је да наручиоци пре доношења одлуке у поступцима јавних набавки, сходно члану 119.3 ЗЈН проверавају испуњеност свих критеријума за доделу уговора, па између осталих и испуњеност основа за искључење, уколико понуђач није уписан у Регистар понуђача.
Које потврде су довољне да би се доказало да не постоји основ за искључење приказаћемо кроз Решење Републичке комисије број 4-00-848/2022. У конкретном захтеву за заштиту права наводи се да је подносилац захтева увидом у понуду изабраног понуђача, утврдио да изабрани понуђач није уписан у Регистар понуђача и да је у понуди, по позиву наручиоца доставио доказе надлежних органа и то:

 1. Уверење Вишег суда у Нишу КУ По број: 3238/22 издато дана 22.11.2022. године, којом је констатовано да се против законског заступника изабраног понуђача, …, не води кривични поступак.
 2. Уверење Основног суда у Сурдулици, КУ број: 2191/2022, издато дана 18.11.2022. године у коме се потврђује да „против… ДОО, са седиштем на адреси…,није покренут кривични поступак… и није покренута истрага из надлежности ових тих тужилаштава.“
 3. Уверење МУП, Сектор за аналитику,телекомуникационе и информационе технологије, Одељење за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије Ниш, одсек за аналитику и полицијске евиденције ПУ Врање, број:05.18.5-235-405-6501/2022 од 18.11.2022. године, којом се потврђује да законски заступник изабраног понуђача,“према подацима из казнене евиденције ово Министарства није осуђен-а“.
  Да се увидом у уверење које је доставио изабрани понуђач може се утврдити да није доказао да он, као привредни субјекат није правоснажно осуђен, већ се из уверења може само утврдити да против привредног субјекта/избраног понуђача није покренут кривични поступак и није покренута истрага из надлежности ових тужилаштава. Подносилац захтева је појаснио да то што је изабрани понуђач доказао да против њега није покренут кривични поступак и није покренута истрага, не значи да исти није правоснажно осуђен у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, јер покретање кривичног поступка или истраге представљају само радње у једном конкретном поступку, којим се на крају утврђује да ли је неко крив или не, доношењем правоснажне пресуде.
  Изјашњавајући се о основаности навода поднетог захтева за заштиту права, наручилац је истакао да је на основу доказа које је изабрани понуђач доставио у складу са чланом 119 ЗЈН, утврдио да не постоје основи за искључење привредног субјекта, с обзиром на достављено Уверење Основног суда потврђује да против изабраног понуђача није покренута истрага и Уверење Вишег суда бр 3238/22 од 22.11.2022. године, која потврђује да се против законског заступника изабраног понуђача не води кривични поступак, као и достављено решење ПУ да није осуђен. Наручилац даље свој избор образлаже, да је на основу достављених доказа утврдио да нема основа за искључење из поступка јавних набавки уз констатацију „ Да би неко био правоснажно осуђен против њега мора бити прво спроведена истрага, а након тога и кривично гоњење, односно да се против њега води кривични поступак.“
  Републичка комисија је увидом у понуду изабраног понуђача утврдила имајући у виду утврђено чињенично стање, а полазећи од садржине конкурсне документације, као и аргументацију подносиоца захтева, као и аргументацију наручиоца, наручилац није правилно поступио када је приликом стручне оцене, понуду изабраног понуђача оценио као прихватљиву у оспореном делу.
  Из утврђеног чињеничног стања произилази да изабрани понуђач није доказао испуњености оспореног критеријума на начин који је предвиђен одредба Закона о јавим набавкама и конкурсном документацијом у предметном поступку, по оцени Републичке комисије, његова понуда није испунила услов за оцену исте као прихватљиве сходно члану 144 став 1 тачка 1 ЗЈН и констатује да је наведени захтев за заштиту права основан.
  Из свега горе наведеног закључујемо да потврде судова којим понуђачи доказује испуњеност основа за искључење представљају адекватан доказ само уколико је у њима констатовано да привредни субјект није правоснажно осуђен и да потврде у којима се наводи да против привредног субјекта није покренут кривични поступак и није покренута истрага из надлежности тужилаштва, не могу представљати ваљани доказ којима би доказали испуњености основа за искључење из члана 111. ЗЈН.