Решењем број 4-00-524/21 од 09.08.2021. године Републичка комисија за заштиту права усвојила је као основан захтев за заштиту права којим је подносилац захтева (понуђач) оспорио Одлуку којом је наручилац његову понуду одбио као неприхватљиву.

Наручилац је Одлуком одбио понуду подносиоца захтева (понуђача) и оценио је као понуду са варијантама. Одлуком је образложио да се понуда одбија из разлога што је понуђач за одређени број позиција из техничке спецификације понудио добра више произвођача и закључио да је понуда са варијантама она понуда у којој понуђач нуди добра више произвођача са истом понуђеном ценом.

Подносилац захтева за заштиту права понуђача је захтевом оспорио то што је наручилац одбио његову понуду као неприхватљиву, истакао је да се увидом у понуду, тачније достављену попуњену Техничку спецификацију за партију 1 и Образац понуђене цене за партију 1, може несумњиво и недвосмислено утврдити да јесте за одређени број позиција из техничке спецификације понудио добра више произвођача, али да је за предметна добра понудио само једну јединствену цену и да је наручилац неосновано и погрешно закључио да је понуда са варијантама она понуда у којој понуђач нуди добра више произвођача са истом понуђеном ценом.

Решењем број 4-00-524/21 од 09.08.2021. године, усвојен је захтев за заштиту права са образложењем – да би се понудом са варијантама могла сматрати она понуда којом понуђач нуди добра више произвођача са различитим техничким карактеристикама, да те карактеристике испуњавају захтеве предметне техничке спецификације, али и да свако од понуђених добара подразумева и варијанту са различитим условима извршења уговора и то не само у погледу цене него и у погледу осталих елемената, а посебно оних које ће наручилац оцењивати у оквиру критеријума за доделу уговора. Да наручилац конкурсном документацијом није захтевао да се у једној позицији мора понудити добро само једног понуђача, па се у том смислу може утврдити стварна садржина понуде, те се околност навођења више произвођача не може у конкретном случају окарактерисати као понуда са варијантама.

САДРЖИНУ РЕШЕЊА ПРОЧИТАЈТЕ НА ЛИНКУ.