У поступку јавне набавке у којој као понуђач наступа пољопривредно газдинство, наручилац је прописао да је понуђач у обавези да достави меницу, менично овлашћење и доказ да је меница регистрована. Међутим, ако узмемо у обзир да физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава нема статус предузетника и није уписано у регистру АПР-а, произилази да се овакво лице, на обрасцу Захтев за регистрацију/брисање менице који је саставни део одлуке о регистрацији меница и у коме је прописано да исти треба да садржи податке о матичном броју, ПИБ-у и називу дужника, не врши регистровање менице.
Пољопривредно газдинство је производна јединица у којој пољопривредник као физичко лице обавља пољопривредну производњу са члановима свог домаћинства. Носилац пољопривредног газдинства има статус физичког лица и уписан је у Регистар пољопривредних газдинстава као носилац породичног пољопривредног газдинства. Нема статус предузетника и исто није уписано у регистру АПР-а.
Одлуком ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења прописано је „ У Регистру се евидентирају менице по којима су дужници правна лица и физичка лица која обављају делатност ( у даљем тексту: дужник) и које су издате у складу са законом којим се уређује меница, однсно евидентирају се овлашћења издата у скалду са одлуком којом се прописују општа правила за обављање директних задужења по основу овлачћења.”
Чланом 83. Законом о привредним друштвима прописано је „ Предузетник је пословно способно физичко лице које обавља делатност у циљу остваривања прихода и које је као такво регистровано у складу са законом о регистрацији.
Физичко лице уписано у посебан регистар, које обавља делатност слободне професије, уређену посебним прописом, сматра се предузетником у смислу овог закона ако је тим прописом то одређено.
Индувидуални пољопривредник није предузетник у смислу овог закона, осим ако посебним законом није другачије утврђено.
Из садржине члана 83. Закона о привредним друштвима произилази да је предузетник физичко лице пословно способно која обавља делатност у циљу остваривања прихода те се Одредбе о ближим усовима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења примењују на предузетника као физичко лице и прописују обавезу да предузетник као физичко лице региструје меницу.
Индувидуални пољопривредник није предузетник у смислу одредби Закона о привредним друштвима што је предвиђено чланом 83. ЗЈН и исти нема статус физичког лица, те не може да региструје меницу.
Чланом 2. Закона о пољопривреди и руралном развоју прописано је:
4) пољопривредно газдинство јесте производна јединица на којој привредно друштво, земљорадничка задруга, установа или друго правно лице, предузетник или пољопривредник обавља пољопривредну производњу;
5) породично пољопривредно газдинство јесте пољопривредно газдинство на којем физичко лице – пољопривредник заједно са члановима свог домаћинства обавља пољопривредну производњу;
6) носилац породичног пољопривредног газдинства јесте физичко лице – пољопривредник и предзузетник који обавља пољопривредну производњу, и које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, као носилац породичног пољопривредног газдинства.
На основу свега наведеног постоји и званично мишљење Народне банке Србије која је потврдила горе наведено да носилац пољопривредног газдинства који има статус физичког лица и који је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава као носилац породичног пољопривредног газдинства и који нема статус предузетника и није уписан у регистар АПР-а НЕ РЕГИСТРУЈЕ МЕНИЦУ.
Мишљење Народне банке Србије можете прочитати кликом на линк.