Удружење „Понуђачи Србије” обратило се Канцеларији за јавне набавке молбама за унапређење функција новог портала и објављивање званичног мишљења са циљем успешније имплементације нових законских одредби и унапређења функција новог портала.

Прва молба се односи на унапређење Портала јавних набавки на начин:

  • да портал чува учитане доказе које је наручилац захтевао сходно члану 119. став 1. Закона о јавним набавкама, а након избора најповољнијег понуђача;
  • да се омогући попуњавање јединственог обрасца понуде, модела уговора и других докумената који се захтевају у поступцима јавних набавки обликованим у великом броју партија;
  • да се привредним субјектима омогући да увид у документацију за све партије захтевају и извршавају истовремено.

Друга молба се тиче званичног мишљења које је потребно изнети од стране Канцеларије за јавне набавке у вези са питањем:

  • да ли лица ангажована по Уговору о делу, Уговору о привременим и повременим пословима или Уговора о допунском раду, имају обавезу регистрације на новом порталу, а самим тим и обавезу попуњавања изјаве путем портала.

Образложен допис упућен Канцеларији прочитајте на ЛИНКУ.