ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ ПРИВРЕДНОГ СУДА – ДОКАЗ ДА НАД ПОНУЂАЧЕМ НИЈЕ ПОКРЕНУТ ПРЕТХОДНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК

Решењем број 4-00-1260/2016 од 20.10.2016. године, Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки заузела је став да…