У поступку јавне набавке мале вредности, због кратких рокова, понуђачи су често онемогућени да заштите своја права. Услов за стицање активне легитимације приликом подношења Захтева за заштиту права на садржину конкурсне документације је претходно указивање наручиоцу на недостатке. Често се у пракси дешава да понуђач пошаље наручиоцу захтев за додатним појашњењима и да током рока у ком је наручилац дужан да одговори истекне рок за подношење Захтева за заштиту права. У таквим ситуацијама понуђачи се често питају да ли да поднесу Захтев за заштиту права иако наручиоцу није истекао рок за одговор?? Решењем број 4-00-1603/2016 од 27.02.2017. Републичка комисије је заузела став да понуђач који поступи на напред наведени начин има активну легитимацију за подношења Захтева за заштиту права, да је његово поступање оправдано и да наручилац има могућност да раније одговори на захтев за додатним појашњењима. Напомињемо да је овакав случај оправдан једино у поступцима јавних набавки мале вредности. Неретко се догоди да наручилац објави конкурсну документацију у петак, пред крај радног времена, а отварање понуда закаже у понедељак (у року од 10 дана). Уколико се деси да понуђач постави питање у уторак, рок за одговор је петак, исти дан када истиче и рок за подношење Захтева за заштиту права. У складу са Решењем Републичке комисије број 4-00-160/2016 од 27.02.2017. понуђачи нису дужни да чекају одговор наручиоца, већ могу поднети ЗЗП уколико наручилац не одговори до крајњег дана истека рока за заштиту права.

У истом Решењу Републичка комисија заузела је и важан став који је се тиче ауторизације произвођача. Наиме, наручилац је конкурсном документацијом као доказ испуњености додатног услова у погледу техничког капацитета захтевао ауторизацију од произвођача или овлашћеног дистрибутера делова/сервиса или изјаву произвођача или овлашћеног дистрибутера делова/сервиса да ће понуђач бити снабдевен оригиналним деловима, те да уколико се предаје изјава од овлашћеног дистрибутера, потребно је доказати да је он заиста овлашћен од стране произвођача. Подносилац захтева оспорио је наведени додатни услов и истакао да га може испунити само једно правно лице на територији Републике Србије. Републичка комисија је Решењем овај навод подносиоца захтева за заштиту права оценила као основан. Како захтев наручиоца да оригинални делови који се уграђују буду искључиво од тачно одређених произвођача, представља захтев који се односи на квалитет услуга које су предмет јавне набавке, а не на могућност понуђача да узме учешће у конкретном поступку јавне набавке и успешно реализује предметни поступак, Републичка комисија је указала да наручилац није имао законски основ да наведени захтев пропише као додатни услов у конкурсној документацији.

Ауторизација не би требала да буде ограничена на произвођача опреме, нарочито ако се опрема или делови могу набавити и на други начин на отвореном тржишту. Ако захтевану оригинал опрему може понудити свако лице у дистрибутивном ланцу, институт специјалног одобрења од само једног лица – произвођача, омогућава том лицу да по својој слободној вољи изда ауторизацију дистрибутеру коме он хоће. На наведени начин многи понуђачи су онемогућени да учествују у поступку јавне набавке, долази до ограничавања конкуренције и грубог кршења основних начела у поступцима јавних набавки.

Са друге стране, ауторизација може бити оправдана када је то условљено позитивним прописима или специфичним предметом јавне набавке.

Оваквог мишљења је Управа за јавне набавке.

Решење 4-00-1603/2016 од 27.02.2017.