Решењем број 4-00-1260/2016 од 20.10.2016. године, Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки заузела је став да уколико је наручилац конкурсном документацијом захтевао достављање потврде надлежног Привредног суда као доказа да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак, навођење интернет странице Агенције за привредне регистре у понуди НИЈЕ ПРИХВАТЉИВ ДОКАЗ како би се утврдило да над понуђачем није покренут претходни стечајни поступак.

Наведени став Републичке комисије за заштиту права заснован је на члановима 60. ,67. и 68. Закона о стечају из чијих одредби произилази да се претходни стечајни поступак покреће Решењем о покретању претходног стечајног поступка, како би се утврдили разлози за покретање стечајног поступка и да исти може трајати најдуже 30 дана од дана подношења предлога за покретање стечајног поступка.

Дакле, уколико Агенција за привредне регистре изда потврду да код тог органа „није регистрован поступак стечаја или ликвидације”, то само по себи не значи да није покренут и претходни стечајни поступак, већ произилази да постоји могућност да је над понуђачем покренут претходни стечајни поступак, као поступак који се покреће решењем о покретању претходног стечајног поступка, како би се утврдили разлози за покретање самог стечајног поступка.

Увид у Решење Републичке комисије можете извршити на линку испод:

ЛИНК 1