Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки обратило се Управи за јавне набавке и Републичкој комисији за заштиту права, у име свих чланова Удружења, али и на иницијативу понуђача из целе Србије, захтевом за објављивање званичног мишљења и става на који начин се могу заштитити понуђачи у поступцима јавних набавки, када наручилац неће или не може да изда референцу.

Како би се понуђачи заштитили у конкретним ситуацијама, наша препорука је да чланови заједничке понуде обавезно Споразумом о заједничком наступу дефинишу процентуално колико ће који члан групе извршити радова и пропратних послова. Такође, важно је у Споразум унети клаузулу да ће сваки члан групе засебно фактурисати наручиоцу за свој део посла који је извршио.

Допис којим смо се обратили Управи за јавне набавке прочитајте у наставку.

ДОПИС У ВЕЗИ СА РЕФЕРЕНЦАМА ЧЛАНОВА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки обраћа Вам се у име свих чланова Удружења, али и на иницијативу понуђача из целе Србије, захтевом да објавите званично мишљење на који начин се могу заштитити понуђачи у поступцима јавних набавки, када наручилац неће или не може да изда референцу.

У пракси је све чешћи проблем за понуђаче који подносе заједничке понуде да добију појединачне референце од наручилаца. Став РК кроз праксу донетих Решења је да чланови заједничке понуде пословни капацитет доказују потврдама референтних наручилаца и да сваки члан групе мора имати референцу за свој део посла. Проблем настаје када наручиоци одбију да издају потврду правдајући своје поступање тиме да немају податке у ком обиму је сваки члан групе извео радове и у коликој вредности. Такође, често се догађа да наручиоци не контролишу извођење радова, немају формиран надзорни одбор који је овлашћен да надзире реализацију уговора, па нису у могућности да издају референцу.

У неким поступцима јавних набавки наручиоци одбијају понуде као неприхватљиве јер понуђачи нису доставили референтну потврду од наручиоца који и спроводи јавну набавку.

Конкретан пример: У поступку јавне набавке радова – трећа фаза изградње зграде Општинске управе, ЈН 1.3.2/2017 наручиоца Општинска управа Уб, понуда је одбијена као неприхватљива јер је понуђач као доказ пословног капацитета доставио: Уговор о заједничком извођењу радова на изградњи зграде Општинске управе Уб – друга фаза”, окончане ситуације и привремене ситуације, а није достављена потврда референтног наручиоца о изведеним радовима, која јесте била захтевана конкурсном документацијом. У предметном поступку је поднет Захтев за заштиту права који је одбијен од стране Републичке комисије за заштиту права. Решењем број 4-00-888/2017 Републичка комисија одбила је захтев јер понуђач достављеним доказима није доказао испуњеност пословног капацитета на начин који је прописан конкурсном документацијом. У сваком поступку јавне набавке важно је да понуђач докаже да има капацитете и способност да реализује јавну набавку, а мање је важно којим доказима то потврђује. Ово је и незваничан став Управе за јавне набавке на многим едукацијама и семинарима. Наведена тврдња добија још већи смисао, јер у конкретном случају референтни наручилац и наручилац који спроводи поступак јавне набавке СУ ИСТИ. Законом о јавним набавкама, чланом 79. ставом 2. прописано је: Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог наручиоца. У горе наведеном примеру наручилац је требало само да изврши увид у податке из претходног поступка и да понуду оцени као прихватљиву, поштујући начело ефикасности и економичности поступка јавне набавке (јер је понуда која је одбијена знатно јефтинија) а не нарушавајући начело једнакости понуђача.

Имајући све напред наведено у виду обраћамо се Управи за јавне набавке да предузме мере из својих надлежности како би се заштитили понуђачи којима наручиоци одбијају да издају референце. Молимо Управу за јавне набавке да поступи у складу са својим овлашћењима која су дефинисана чланом 136. Закона о јавним набавкама и да објави званично мишљење на Порталу јавних набавки по питањима:

Како заштитити понуђаче којима наручилац не жели да изда референцу или није у могућности да је изда, јер због лоше контроле реализације уговора не садржи податке ко је и у коликом обиму извео радове у ранијим поступцима јавних набавки?

Да ли је неопходно достављати референтну потврду од стране наручиоца који је исти као и онај који спроводи јавну набавку и претпоставља се да има податке из претходних година?

Прилог: Решење 4-00-888/2017 од 07.07.2017. године