ДА ЛИ КАШЊЕЊЕ У ИСПОРУЦИ ДОБАРА, ИЗВРШЕЊА УСЛУГА ИЛИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА КОЈЕ ЗА ПОСЛЕДИЦУ ИМА НАПЛАТУ УГОВОРНЕ КАЗНЕ, А КОЈЕ JE ПОНУЂАЧ УРЕДНО ПЛАТИО У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ, СПАДА У ПОВРЕДЕ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА У СМИСЛУ ЧЛАНА 112. СТАВ 1. ТАЧКА 5) ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ДА ЛИ КАШЊЕЊЕ У ИСПОРУЦИ ДОБАРА, ИЗВРШЕЊА УСЛУГА ИЛИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА КОЈЕ ЗА ПОСЛЕДИЦУ ИМА НАПЛАТУ УГОВОРНЕ КАЗНЕ, А КОЈЕ JE ПОНУЂАЧ УРЕДНО ПЛАТИО У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ, СПАДА У ПОВРЕДЕ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА У СМИСЛУ ЧЛАНА 112. СТАВ 1. ТАЧКА 5) ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Чланом 112. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 91/19, у даљем тексту: ЗЈН) прописани су основи за…