Пратите нас:

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ ГРАЂАНСКОГ НАДЗОРА

   Пословно удружење „Понуђачи Србије" које је именовано за  Грађанског надзорника од стране Управе за јавне набавке, Решењем број 119-01-58/15 од 01.12.2015. године за јавну набавку услуге ванлинијског превоза запослених, наручиоца „Електропривреда Србије", доставило је Извештај о спроведеном поступку Грађанског надзора Управи за јавне набавке и Скупштини Републике Србије – одбору за финансије.

 

Удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки јe стручно, невладино, непрофитно удружење основано на неодређено време ради остваривања циљева и права  у поступцима јавних набавки и заштити интересе понуђача Србије уз поштовање принципа законитости, ефикасности и транспарентности јавних набавки.

Оснивачка скупштина удружења је одржана 09. децембра 2010. године и тај дан се бележи као дан Удружења ,, Понуђачи Србије", а уједно је и светски дан борбе против корупције.

Визија Удружења

Заговарање и увођење тржишне и фер конкуренције у поступцима јавних набавки засноване на западно-европском систему вредности.

Мисија Удружења

Наша мисија је да применом позитивне праксе из западно-европских земаља помогнемо стварање тржишних услова уз постојање потпуне транспарентности и одговорности у поступцима јавних набавки.

Циљеви Удружења

Удружење се оснива као слободно и самостално ради остваривања следећих циљева:

 • Рационално отклањање недостатака у поступцима јавних набавки;
 • Унапређење транспарентности и одговорности у поступцима јавних набавки;
 • Креирање тржишних услова за спровођење поступка јавних набавки;
 • Унапређење квалитета понуда;
 • Стварање услова за већу конкурентност и стварање тржишне и фер конкуренције;
 • Заштите права понуђача у поступцима јавних набавки;
 • Организација едукације понуђача ( семинари, радионице и сл);
 • Стручно образовање и усавршавање чланова Удружења;
 • Заједничко промотивно представљање понуђача наручиоцима (презентације, сајмови и слично);
 • Цивилна контрола јавности и трошења јавних средстава;
 • Усклађивање правних прописа у поступцима јавних набавки са законодавством Европске Уније, као и примена позитивне праксе и искуства западно-европских земаља у циљу креирања здравих тржишних услова.

 

Удружење у име и за рачун својих чланова поставља питања  Министарствима, и по добијању одговора обавештава своје чланове бесплатно,(таксе у Министарствима за мишљење се крећу од 10.000-60.000 динара)

Удружење је активно легитимисано да у име својих чланова подноси Захтеве за заштиту права на конкурсну документацију, уколико је повређена законитост поступка јавне набавке. У том случају, све трошковe заштите права, укључујући и уплату таксе сноси Удружење.

 

Удружење одржава семинаре и радионица на територији целе Србије два пута месечно. За учешће на тим семинарима и радионицама сви наши чланови оствајују значајан попуст за учешће до 50%.

 

Питања са одговорима са наших семинара и радионица без обзира на то да ли су чланови присуствовали добијају на мејл.

 

Уколико чланови имају било какав проблем у поступку јавне набавке или им је потребан савет могу упутити питања мејл на адресу  ponudjacisrbije@gmail.com и jovanaponudjacisrbije@gmail.com  Тим наших стручних консултанатана ће вам одговорити потпуно бесплатно.

 

Права чланова су да равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења, да  непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења, да бира и буде биран у органе Удружења, да  буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

 

Обавезе члана су  да  активно доприносе остваривању циљева Удружења, да  учествују, у складу са интересовањем  у активностима Удружења,   да редовно плаћају чланарину,да  учествују солидарно у штети која је учињена Удружењу, осим ако је у поступку доношења одлуке која је штету проузроковала, своје мишЉење издвојио у записнику, да  обавЉају друге послове које му повери Управни одбор.

 

Висина чланарине на годишњем нивоу износи: 50 еура у динарској противвредност према средњем курсу НБС на дан уплате за физичка лица, 100 еура у динарској противвредности за предузетнике и 150 еура у динарској противвредности за  предузећа.