Стручни тим Удружења свакодневно комуницира са својим члановима, решавајући њихове недоумице у вези са различитим питањима из области јавних набавки. С тим у вези трудимо се да наши чланови увек добију тачне и проверене информације. Пратимо актуелности из праксе и преносимо је нашим члановима како би увек били у току са дешавањима у поступцима јавних набавки.
У последњих месец дана су се све чешће јављали како чланови тако и други заинтересовани понуђачи са питањем у вези примене члана 115. Става 2 ЗЈН. Наиме, проблем са којим су се они сусретали у својим поступцима јавних набавки јесте немогућност доказивања услова за обављање професионалне делатности преко члана групе.
У пракси су се појавила два решења Републичке комисије на основу којих није могуће успоставити уједначен став када је у питању доказивање да је привредни субјект уписан у регистар привредних субјеката, судски регистар, професионални регистар или други одговарајући регистар ако се такав регистар води у земљи у којој привредни субјект има седиште.
Како би дошли до коначног става по питању примене поменутог члана закона обратили смо се Канцеларији за јавне набавке са молбом да донесе своје мишљење у вези примене члана 115. Става 2. ЗЈН
Канцералија за јавне набваке је донела своје мишљење које вам у целости преносимо:
Да ли критеријум за избор привредног субјекта, прописан чланом 115. став 2. Закона о јавним набавкама, који се односи на дозволу за обављање делатности, у случају заједничке понуде, мора да испуни носилац посла или било који члан групе понуђача или сваки члан групе понуђача?