Важност тачног попуњавања Изјаве о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта у делу облика учествовања

Важност тачног попуњавања Изјаве о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта у делу облика учествовања

Понуђачи који имају активно учешће у поступцима јавних набавки су успешно савладали све кораке на Порталу јавних набавки приликом…
Да ли захтев за заштиту права може бити поднет од стране носиоца посла, без претходно добијене сагласности свих чланова заједничке понуде?

Да ли захтев за заштиту права може бити поднет од стране носиоца посла, без претходно добијене сагласности свих чланова заједничке понуде?

Поступак заштите права у поступцима јавних набавки је јасно прописан законом о јавним набавкама који укључује поступак подношења Захтева…

Мишљење Канцеларије за јавне набавке у вези примене члана 115. става 2. ЗЈН

Стручни тим Удружења свакодневно комуницира са својим члановима, решавајући њихове недоумице  у вези са различитим  питањима из области јавних…