У пракси се често дешава да наручиоци не обављају комуникацију са понуђачима како је прописано чланом 20. Закона о јавним набавкама, тачније не поштују рокове. Наручиоци касне са одговором на Захтев за разјашњење конкурсне документације, а понуђачима истекне рок за подношење захтева за заштиту права. Поставља се питање да ли Захтев за заштиту права благовремен, уколико је наручилац закаснио са достављањем одговора, а није изменио конкурсну документацију у складу са захтевом за разјашњење који му је послао понуђач?

Сматрамо да у наведеном примеру разлика постоји код јавних набавки мале и велике вредности. Код јавних набавки велике вредности, уколико наручилац касни са одговором, понуђачи би требало да поднесу захтев за заштиту права, без претходног чекања на одговор наручиоца, у ком ће као повреду навести и не обављање комуникације од стране наручиоца у складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама.

Код малих набавки, с обзиром да су кратки рокови и да понуђачи пре него што поднесу захтев за заштиту права морају указати на недостатке наручиоцу, мишљења смо да би захтев за заштиту права био благовремен, иако се поднесе након истека законског рока, а у складу са чланом 149. ставом 4. ЗЈН-а којим је прописано следеће: „Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.”

Удружење је написало предлоге мера за унапређење система јавних набавки, у којима указује надлежним органима и организацијама на овакве и сличне ситуације у пракси, те се надамо да ће се наши предлози разматрати и да ће Републичка комисија усвојити начелни правни став којима ће понуђачима олакшати практичну примену Закона о јавним набавкама, у наведеном случају и сличним проблемима који нас очекују.