Стручни тим Удружења свакодневно одговара на питања чланова из различитих области. Одговоре на најчешће постављана питања током јануара издвојићемо у тексту испод:

1. Да ли додатни услов техничког капацитета можемо доказати преко подизвођача?

Додатне услови у предметном поступку јавне набавке не могу се доказивати преко подизвођача, јер је улога подизвођача да помогне у реализацији предметне јавне набавке и не могу се сабирати капацитети понуђача и подизвођача, нарочито имајући у виду да за конкретну набавку одговара само понуђач. Евентуално, по мишљењу Управе за јавне набавке додатне услове понуђач би могао испуњавати преко подизвођача, али само под условом да се ти додатни услови односе на капацитете који су неопходни за део посла који ће понуђач поверити подизвођачу.

Понуђачи би требало да имају у виду чињеницу да технички капацитет који је захтеван конкурсном документацијом, не морају поседовати у власништву, већ њиме могу располагати и по основу уговора о закупу или лизингу. Уколико наручилац конкурсном документацијом захтева да се технички капацитет мора искључиво имати у власништву, чини битну повреду Закона о јавним набавкама. Наведеним поступањем повређен је Члан 76. Став 6. Закона о јавним набавкама којим је прописано да наручилац одређује услове у поступку јавне набавке, тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке. Повређен је и члан 10. Закона о јавним набавкама којим је дефинисано начело обезбеђивања конкуренције. У поступку јавне набавке важно је да понуђач докаже да има капацитете да реализује уговор, а да ли ће камион, машину или било који други технички капацитет имати у власништву, закупу или лизингу није гаранција успешне реализације конкретног поступка.

Уколико понуђач наиђе на овакав услов у конкурсној документацији потребно је да укаже наручиоцу на недостатке, у складу са Чланом 63. Ставом 2. Закона о јавним набавкама.

2. Да ли огранак стране фирме који је отворен у Србији има право да испуњеност додатних услова у поступку јавне набавке испуњава преко своје матичне компаније, чије је седиште у иностранству?

Мишљење Управе за јавне набавке је да доказивање додатних услова из члана 76. ЗЈН може вршити страно привредно друштво које у предметном поступку јавне набавке нуди добра, услуге или радове и које на територији Републике Србије послује преко свог основаног огранка, а може и огранак страног привредног друштва.

Чланом 567. став 1. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014), прописано је да је огранак привредног друштва (у даљем тексту: огранак) издвојени организациони део привредног друштва преко кога друштво обавља делатност у складу са законом. Ставом 2. истог члана прописано је да огранак нема својство правног лица, а у правном промету иступа у име и за рачун привредног друштва. Ставом 3. наведеног члана прописано је да привредно друштво неограничено одговара за обавезе према трећим лицима које настану у пословању његовог огранка.

Чланом 573. став 1. Закона о привредним друштвима, прописано је да је огранак страног привредног друштва његов издвојени организациони део преко кога то друштво обавља делатност у Републици Србији у складу са законом.

Из цитираних одредби Закона о привредним друштвима произилази да нема законских сметњи да огранак основан у Србији, испуњеност додатних услова у поступку јавне набавке доказује преко своје матичне фирме са седиштем у иностранству.

Свакако треба имати у виду и члан 79. став 9. ЗЈН – а којим је прописано да ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

3. Уколико се из Уговора о закупу који је закључен између изабраног понуђача у својству закупца и одређеног физичког лица у својству закуподавца, не може утврдити шта је предмет конкретног уговора, тачније о ком је возилу реч и да ли је то уопште возило које је захтевано конкурсном документацијом, да ли је понуда изабраног понуђача неприхватљива?

Уколико је уз Уговор о закупу приликом подношења понуде предата и саобраћајна дозвола из које се може утврдити о ком возилу је тачно реч, мишљења смо да понуда изабраног понуђача не садржи битан недостатак због ког би могла бити одбијена као неприхватљива, сходно члану 106. Закона о јавним набавкама. У прилог наведеној тврдњи је и 18. Начелни правни став Републичке комисије за заштиту права који гласи:

Уколико поједини саставни делови понуде не садрже неки од података које је понуђач био дужан да наведе у понуди у складу са захтевима наручиоца из конкурсне документације, наручилац не може да одбије такву понуду због битних недостатака уколико је тражени податак понуђач навео у неком другом делу понуде на основу чије садржине је наручилац у могућности да утврди стварну садржину понуде у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама.