Изменама и допунама Закона о јавним набавкама, прописана je обавеза наручиоца да сву документацију која је у вези са предметним поступком јавне набавке објављује на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. Чланом 108. ставом 5. предвиђена је обавеза наручиоца да Одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења, уместо раније обавезе достављања Одлуке понуђачима. С обзиром да наручиоци још увек нису довољно упућени у измене и допуне Закона о јавним набавкама у пракси се догађа да наручилац, поступајући по одредбама ЗЈН-а који се претходно примењивао, Одлуку о додели уговора достави понуђачима поштом препоручено са повратницом, а исту не објави на Порталу, ни на својој интернет страници. Поступајући на наведени начин, наручилац доводи понуђаче у ситуацију да не знају како да поступе у пракси и како да рачунају рок за подношење Захтева за заштиту права Како поступити у пракси, када је Одлука само послата поштом препоручено са повратницом?

Имајући у виду да наручилац није објавио Одлуку о додели уговора на Порталу јавних набавки нити на својој интернет страници, и чињеницу да понуђачи не могу сносити последице неправилног поступања наручиоца, сматрамо да би у овом случају понуђачи требали да писмено обавесте наручиоца на кршење одредби Закона и обавезу објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, рокове би требало рачунати од дана када је понуђач примио Одлуку о додели уговора, а као једну од повреда у захтеву би требало навести да наручилац комуникацију не обавља у складу са одредбама Закона .