Нови Закон о јавним набавкама биће усвојен до краја ове године. Једна од најзначајнијих последица примене новог Закона о јавним набавкама биће поједностављивање поступака у области јавних набавки, смањење административног оптерећења и за понуђаче и за наручиоце, а нарочито смањење трошкова за учешће на тендерима малим и средњим предузећима.

Од јула 2020. године у поступцима јавних набавки уводи се правило да се сва комуникација и размена података у поступку јавне набавке спроводи електронским путем на новом Порталу јавних набавки. Циљ оваквог поступања је усклађивање са директивама ЕУ. Требало би напоменути су у Републици Србији већ имплементирана одређена решења која су у складу са европским директивама (електронска доступност конкурсне документације, електронска објава огласа…). Циљ новог Закона о јавним набавкама је да начело транспарентности подигне на још виши ниво.

Неке од кључних измена Закона о јавним набавкама, а сходно Предлогу Закона о јавним набавкама су:

  • Прописивање прагова до којих се Закон о јавним набавкама неће примењивати (до 3 000 000 за добра и услуге, а до 5 000 000 за радове)
  • Уведени нови критеријуми за доделу уговора у поступку јавне набавке (предвиђен је само критеријум економски најповољнија понуда)
  • Начин доказивања критеријума за квалитативни избор привредног субјекта -изјава привредног субјекта на стандардном обрасцу да испуњава тражене критеријуме и да није у некој ситуацији која представља основ за искључење у поступку јавне набавке, уместо извода и потврда које издају надлежни органи
  • Комуникација ће се обављати електронским средствима путем Портала јавних набавки
  • Нова врста поступка – партнерство за иновације
  • Електронски каталог
  • На порталу јавних набавки објављиваће се и измене уговора о јавној набавци за време његовог трајања и разлози за раскид уговора
  • Измене у делу поступка заштите права (рокови, могућност да се о наводима изнетим у захтеву за заштиту права изјасни и понуђач коме је додељен уговор, као опште правило успостављено је суспензивно дејство захтева за заштиту права…)

Примена новог Закона о јавним набавкама почиње од јула 2020. године. Циљ Удружења је да се чланови и други заинтересовани понуђачи на време упознају са новим законским одредбама. У складу са тим своје активности усмерићемо на чешће едукације како бисмо олакшали имплементацију нових законских решења.