Начин закључења уговора о допунском раду као услов прописан конкурсном документацијом

Начин закључења уговора о допунском раду као услов прописан конкурсном документацијом

Како  би учествовали у жељеним поступцима јавних набавки понуђачи морају да поседују одговарајуће финанскијске и економске капацитете,  техничке и…