У последње време често постављено питање у вези достављања доказа и доказивања критеријума за квалитативни избор привредног субјекта имали смо када је у питању критеријум под тачком „стечај, немогућност плаћања и ликвидација др.“ Што се тиче испуњења услова из овог критеријума понуђачи су приликом креирања своје е-изјаве дужни да наведу интернет страну АПР-а, као страницу на којој су јавно доступнe информације у електронској форми на основу којих наручилац може да утврди да ли је конкретни привредни субјект под стечајем или је у поступку ликвидације, да ли његовом имовином управља стечајни управник и да ли је неликвидан за плаћања.
Досадашња пракса у јавним набавкама је подразумевала да се услов из овог критеријума испуњава навођењем веб странице Агенције за привредне регистре као електронског јавног регистра коме се лако може приступити и проверити да ли је неки привредни субјект под стечајем или ликвидацијом. Са друге стране уколико би понуда овог привредног субјекта била економски најповољнија морао би у законском року од 5 радних дана, на захтев наручиоца да достави доказе за испуњење критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, што је подразумевало и достављање додатне документације за доказивање да привредни субјект није у поступку стечаја или ликвидације, као што је потврда из АПР-а, потврда надлежног привредног суда као и Изјава написана под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да привредни субјект није неспособан за плаћања, да није у поступку ликвидације, да имовином не управља стечајни (ликвидациони) управник или суд, да није у аранжману погодбе са повериоцима, да није престао да обавља пословну делатност и није у било каквој истоврсној ситуацији која произилази из сличног поступка према националним законима и прописима. На тај начин, се сматрало да је привредни субјект доказао испуњеност критеријума за квалитативни избор привредног субјекта који се односи на „стечај, немогућност плаћања и ликвидност др.“
Међутим, у скоријој пракси имамо ситуацију у којој је наручилац доделио уговор понуђачу који у својој е-изјави у делу који се односи на стечај немогућност плаћања и ликвидност, није навео веб адресу Агенције за привредне регистре, као страницу на којој су јавно доступнe информације у електронској форми на основу којих наручилац може да утврди да ли је конкретни привредни субјект под стечајем или је у поступку ликвидације, да ли његовом имовином управља стечајни управник и да ли је неликвидан за плаћања. Наручилац је искористио своје законско право да повери да ли наведени понуђач има евидентиран стечај, немогућност плаћања и ликвидност код Агенције за привредне регистре и том приликом утврдио да за изабраног понуђача не постоји основ за искључење из поступка јавне набавке који се односи на стечај, ликвидност и немогућност плаћања, јер да такви подаци постоје били би евидентирани у регистрима које води Агенција за привредне регистре и били би јавно доступни.
Како је чланом 78. Закона о стечају прописано, уз пословно име стечајног дужника додаје се ознака „у стечају“. Чланом 22. Закона о привредним друштвима предвиђено је да се уз пословно име привредног друштва у ликвидацији додаје ознака „у ликвидацији“, ако је привредно друштво у поступку принудне ликвидације додаје се ознака „ у принудној ликвидацији“. Чланом 526. Закона о привредним друштвима прописано је да ликвидација друштва почиње даном регистрације одлуке о регистрацији и објављивањем огласа о покретању ликвидације у складу са Законом о регистрацији. На основу свега наведеног наручилац је у овој ситуацији поступио исправно, није одбио понуду изабраног понуђача због тога што није у својој е-изјави навео веб адресу Агенције за привредне регистре, већ је по службеној дужности, услов из конкурсне документације у вези стечаја, немогућности плаћања и ликвидација сам проверио.
Став Републичке комисије у решењу број 4-00-556/2021 од 16.09.2021.године је да је наручилац правилно поступио. Републичка комисија сматра да је наручилац је искористио своје законско право и сходно члану 119. Ставу 4.тач.1) ЗЈН извршио увид у јавно доступне податке који се односе на испуњеност предметног критеријума,а који се односе на стечај, немогућност плаћања и ликвидност, чиме је утврдио да за изабраног понуђача не постоји основ за искључење из поступка јавне набавке који се односи на стечај, ликвидност и немогућност плаћања. Сходно наведеном Републичка комисија је навела да је наручилац у конкретном случају начином на који је извршио стручну оцену понуда у погледу утврђивања да ли постоје основи за искључење из члана 112. Став 1 тач.1) ЗЈН поступио у складу са Законом о јавним набавкама.
Ако узмемо у обзир целокупан поступак јавних набавки који се одвија од почетка примене Закона о јавним набавкама од 2020.године можемо приметити да је у многоме олакшан начин припремања понуде уз мање непотребне папирологије и могућности да се целокупна комуникација обавља електронским путем. Такође, и сам Портал јавних набавки је допринео да поступци буду ефикаснији и економичнији и понуђачима је лакше у фази подношења понуде да доказују испуњеност услова. Томе у прилог иде и ова ситуација, у којој је понуђачима скраћен поступак прикупљања потребних доказа за доказивање критеријума за квалитативни избор када је у питању стечај, немогућност плаћања и ликвидација и том приликом им је дозвољено да само потврдом из АПР-а доказују испуњеност горе наведених критеријума за квалитативни избор, без достављања додатних доказа.