Приликом сачињавања конкурсне документације, наручиоци воде рачуна о томе да пропишу све услове који су неопходи за спровођење поступка јавне набавке као и правилно и тачно подношење понуда од стране понуђача на основу прописаних услова. Поред основа за искључење као и критеријума за избор привредног субјекта, наручилац може да захтева од привредног субјекта да му достави средство обезбеђења: за озбиљност понуде; за испуњење уговорних обавеза; за отклањање недостатака у гарантном року, од одговорности за проузруковану штету ако је настала у вези са обављањем одређене делатности и за повраћај аванса.
У највећем броју случајева у пракси, наручиоци прописују средство обезбеђења за озбиљност понуде које се може активирати у случају да понуђач одустане од своје понуде у року важења понуде, не достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта у складу са чланом 119 ЗЈН, неосновано одбије да закључи уговор јавно набавци или оквирном споразуму или не достави обезбеђење за извршење уговора о јавној набавци или оквирног споразума. У оваквим ситуацијама сваки понуђач у поступку јавне набавке доставља банкарску гаранцију за озбиљност понуде као документ који је сам по себи довољан за учествовање у поступку јавне набавке. Закон о јавни набавкама прописује да је сваки понуђач који учествује у поступку јавне набавке дужан да уз понуду достави једино средство обезбеђења за озбиљаност понуде које ће гарантовати да ће остала средства обезбеђења бити достављена након потписивања уговора.
Важно је имати у виду и чињеницу да приликом сачињавања конкурсне документације наручиоци морају да воде рачуна о основним начелима јавних набавки. То подразумева да је наручилац обавезан да приликом примене ЗЈН поступа на економичан и ефикасан начин, како би обезбедио конкуренцију и једнак третман свих привредних субјеката, без дискриминације, као и да поступа на транспарентан и пропорционалан начин.
Као што знамо у пракси се јављају различите ситуације у којима или наручиоци или понуђачи не поступају у складу са ЗЈН. у нашем примеру наручилац је уз понуду захтевао од свих понуђача да осим банкарске гаранције за озбиљност понуде доставе и оригинал обавезујуће писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, као и оригинал обавезујуће писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје уговорених радова издати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року. Обавезујућа писма су исто што и банкарска гаранција , тако да се не види разлог прописивања оваквог услова од стране наручиоца, јер се на овај начин стварају непотребни трошкови за понуђаче, а са друге стране јасно је да се ради о дискриминаторском услову јер нема логике да сви понуђачи достављају обавезујућа писма, када ће посао добити само један од њих.
Пример овакве ситуације и потврду да је уз понуду довољно доставити банкарску гаранцију потврђује и решење Републичке комисије број 4-00-1015/2020 од 15.01.2021.године у коме је усвојен захтев за заштиту права где је подносилац захтева указао на повреду члана 94. ЗЈН