Да ли је прихватљива понуда у којој је један од чланова групе привредних субјеката био у блокади?

Да ли је прихватљива понуда у којој је један од чланова групе привредних субјеката био у блокади?

У нашим текстовима доста смо писали о критеријумима за квалитативни избор привредног субјекта, начинима за њихово испуњење, мада та…
Да ли је понуда прихватљива уколико образац структуре цене није потписан и печатиран?

Да ли је понуда прихватљива уколико образац структуре цене није потписан и печатиран?

Од почетка примене Новог Закона о јавним набавкама наши стручни консултанти су користили прилику да на свакој обуци и…
Да ли је прихватљива понуда са банкарском гаранцијом изнад 3% од вредности понуде без ПДВ-а?

Да ли је прихватљива понуда са банкарском гаранцијом изнад 3% од вредности понуде без ПДВ-а?

Активности које наручилац предузима након истка рока за подношење понуда јесте отварање понуда, затим врши преглед и стручну оцену…
Да ли је за доказивање стечаја и неликвидности довољна само потврда АПР-а?

Да ли је за доказивање стечаја и неликвидности довољна само потврда АПР-а?

У последње време често постављено питање у вези достављања доказа и доказивања критеријума за квалитативни избор привредног субјекта имали…