Од почетка примене Новог Закона о јавним набавкама наши стручни консултанти су користили прилику да на свакој обуци и семинару упознају наручиоце и понуђаче са начином функционисања новог Портала јавних набавки и укажу на многобројне предности које са собом носи поступак подношења понуде електронским путем. Како се комуникација између наручиоца и понуђача обавља искључиво преко Портала јавних набавки, то је у многоме олакшало и скратило време за прикупљање целокупне документације потребне за конкретну јавну набавку.
Ако узмемо у разматрање „стари“ ЗЈН у погледу припреме понуде било је незамисливо да се било који документ приликом подношења понуде достави без потписа и печата и то је аутоматски значило да је таква понуда неприхватљива. Са друге стране када је у питању важећи Закон о јавним набавкама ситуација је другачија. Поћићемо од услова за доделу уговора. Након прегледа и стручне оцене понуда наручилац одбија све понуде као неприхватљиве уколико утврди да постоје основи за искључење привредног субјекта, ако нису испуњени критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта, ако нису испуњени захтеви и услови у вези са предметом набавке и техничким спецификацијама, ако постоје ваљани докази о повреди конкуренције или корупцији и на крају долазимо до тачке која се односи на на то да ће наручилац одбити понуду као неприхватљиву уколико утврди друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. Суштина последње тачке овог члана ЗЈН који се односи на услове за доделу уговора је у томе, да сваки достављени документ мора да садржи све прописане услове на основу којих наручилац може да утврди стварну садржину достављене понуде.
У конкретном случају реч је о Обрасцу структуре цене који не садржи потпис и печат понуђача. Ово је образац који чини саставни део конкурсне документације и веома је важно да његова садржина буде тачна, да су јединичне цене исправне и да укупни износи представљају производ јединичне цене и количине добра, услуга или радова које понуђач нуди у конкретном поступку јавне набавке. Исправност овог документа подразумева да се укупна цена у оквиру овог обрасца налази и у самом обрасцу понуде као и моделу уговора. На тај начин наручилац може да утврди стварну садржину понуде и исту оцени као прихватљиву, без обзира што не садржи потпис и печат овлашћеног лица.
Овакав став заузима и Републичка комисија која је решењем број 4-00-393/2022 од 18.08.2022.године утврдила да је цена уписана у обрасцу структуре понуђене цене, који није потписан и печатиран, у идентичном износу као и у обрасцу понуде и моделу уговора који је потписан и печатиран и на тај начин је утврдила садржину понуде изабраног понуђача у погледу понуђене цене.
Републичка комисија је оценила да непотписивање и непечатирање поједних образаца из конкурсне документације, чак иако је наручилац конкурсном документацијом захтевао да буду потписани, не може представљати недостатак услед кога није могуће утврдити стварну садржину понуде, самим тим оваква понуда у поступку стручне оцене понуда не може бити оцењена као неприхватљива.