У нашим текстовима доста смо писали о критеријумима за квалитативни избор привредног субјекта, начинима за њихово испуњење, мада та тема обухвата велики број различитих ситуација тако да ћемо се овог пута подсетити начина на који је могуће испунити услове за испуњење критеријума за квалитативни избор привредног субјекта када је у питању заједничка понуда.
Свим учесницима у поступцима јавних набавки већ је добро познато да је основе за искључење неопходно да испуњавају сви понуђачи, ( чланови групе, подизвођачи, као и други субјекти чије капацитете користе привредни субјекти у поступцима јавних набавки.) док са друге стране критеријуме за избор привредног субјекта који се односе на финансијски и економски и технички и стручни капацитет могу испуњавати користећи капацитете чланова групе привредних субјеката или користећи капацитете других субјеката.

То практично значи да уколико наручилац пропише услов који се односи на финансијски и економски капацитет, да понуђач није био у блокади у претходне три године до дана за подношење понуда, могуће је да такав услов привредни субјект доказује преко свог члана групе. Оваква ситуација је веома јасна и прописана је чланом 130.ЗЈН у коме је недвосмислено прописано да привредни субјекти могу да доказују критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта из чл. 116 и 117. Овог закона користећи капацитете чланова групе привредних субјеката или користећи капацитете других субјеката на начин прописан овим чланом. Такође, томе у прилог иде и чињеница да су сви чланови групе привредних субјеката солидарно одговорни за извршење уговора о јавној набавци.
Као пример из праксе који потврђује овакву ситуацију јесте решење Републичке комисије број 4-00-698/2021 од 03.12.2021.године у коме је усвојен захтев за заштиту права од стране подносиоца захтева који је оспоравао начин на који је наручилац спровео стручну оцену понуда и његову понуду одбио као неприхватљиву. Наиме, понуда подносиоца захтева је заједничка понуда у којој су учествовала још два члана групе. Наручилац је претрагом на интернет страници Народне банке Србије утврдио да је један члан групе подносиоца захтева био у блокади у периоду од 26.09.20218.год. до 05.10.2022.год. и на основу тога понуду подносиоца захтева оценио као неприхватљиву.

Републичка комисија је овакву одлуку наручиоца оценила као неосновану и нагласила да уколико наручилац сматра да било који услов из конкурсне документације треба да испуни сваки члан групе, постављен по чл. 116 и 117 ЗЈН неопходно је да такав услов јасно и недвосмислено пропише конкурсном документацијом, како би на тај начин понуђачи били у ситуацији да на захтевани услов одговоре тачно онако како се и тражи у конкурсном документацији.