Приликом дефинисања услова у конкурсној документацији, неретко се дешава да наручиоци занемаре нека основна начела и прописе која су дефинисана Законом о јавним набавкама. У пракси се дешава да наручиоци имају различите захтеве када је у питању испуњавање одређених услова који често нису у складу са Законом о јавним набавкама.
У овом случају је реч о услову који се односи на испуњење критеријума за квалитативни избор привредног субјекта у коме је наручилац као услов прописао да понуђач мора бити уписан у регистру који води Агенција за привредне регистре под шифром делатности која се односи на предмет јавне набавке.
Ако пођемо од прописа који су у складу са Законом о јавним набавкама, привредни субјекти имају могућност да учествују у поступку јавне набавке како самостално тако и заједно са другим члановима групе, што им омогућава да поједине услове које нису у могућности самостално да испуне, или не обухватају области у којима они послују могу да испуне преко својих чланова групе. Такође, наручиоци имају могућност да сходно члану 115. ЗЈН захтевају од привредних субјеката испуњеност услова за обављање професионалне делатности у смислу поседовања одређеног овлашћења, односно поседовања дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке. Са друге стране чланом 4. Ставом 1. Закона о привредним друштвима прописано је да привредно друштво има претежну делатност која се региструје у складу са законом о регистрацији, а може обављати и све друге делатности које нису законом забрањене независно од тога да ли су одређене оснивачким актом односно статутом. Из горе наведених законских одредби произилази да питање регистрације делатности привредних субјеката је правно регулисано на начин да су привредни субјекти дужни да региструју само претежну делатност коју обављају, што не искључује могућност да обављају и друге делатности које нису законом забрањене. То практично потврђује и чињеницу да наручиоци приликом креирања услова у конкурсној документацији немају никаквог правног основа да захтевају било какво поклапање шифре делатности којом се привредни субјекти баве са предметом јавне набавке.


На основу свега наведеног можемо закључити да овако прописан услов критеријума за квалитативни избор привредног субјекта од стране наручиоца није правно основан и да не може бити валидан услов прописан конкурсном документацијом, што уједно и потврђује пракса Републичке комисије својим решењем број 4-00-467/2021 од 09.07.2021.године у коме је усвојен захтев за заштиту права подносиоца који је оспоравао садржину конкурсне документације у делу који се односи на то до је наручилац конкурсном документацијом прописао услов у коме привредни субјект мора предмету јавне доставити доказ да је уписан у регистру Апр-а под шифром делатности која одговара набавке.